Na osno­vu po­da­ta­ka Mi­nis­tar­stva za pi­ta­nja bo­ra­ca i in­va­li­da od­bram­be­no-oslo­bo­di­la­čkog ra­ta Fe­de­ra­ci­je BiH objavljujemo kom­ple­tan spi­sak onih ko­ji pri­ma­ju na­kna­de za do­bi­tni­ke naj­vi­ših ra­tnih pri­zna­nja, in­va­li­dni­ne, te na­kna­de za po­ro­di­ce še­hi­da i po­gi­nu­lih, ko­je se is­pla­ću­ju iz bu­de­že­ta Fe­de­ra­ci­je. Na­kon što smo obja­vi­li spis­ko­ve do­bi­tni­ka ra­tnih pri­zna­nja ko­ji ima­ju pra­vo na na­kna­du za ore­de­ne, nas­tav­lja­mo sa spis­ko­vi­ma ko­ri­sni­ka pra­va na na­kna­de za RVI i za po­ro­di­ce še­hi­da i po­gi­nu­lih bo­ra­ca.Pre­gled pri­ma­la­ca na­kna­da ra­tnih voj­nih in­va­li­da iz Konjica:

1 Mu­jak (Abi­da) Al­mis 11/04/1973.; 2 Adi­lo­vić (Mus­ta­fa) Se­ad 02/07/1949.; 3 Ahmić (Adil) Fa­dil 01/05/1959.; 4 Aja­no­vić (Dža­fer) Đe­vad 25/04/1956.; 5 Akma­džić (Ka­ži­mir) Da­mir 21/11/1965.; 6 Ala­gić (Sal­ko) Ha­san 12/06/1941.; 7 Ali­ba­šić (Hu­so) Ali­ja 07/01/1920.; 8 Ali­be­go­vić (Ta­hir) Mu­ha­rem 10/11/1937.; 9 Ali­be­go­vić (Ha­šIm) Sa­mir 17/06/1972.; 10 Ali­ho­džić (Fa­zlo) Sa­lih 18/04/1927.; 11 Ali­ka­dić (Mu­jo) Mu­riz 12/03/1928.; 12 Ali­ka­dić (En­ver) Sa­lem 16/03/1946.; 13 Ali­lo­vić (Dra­go) Zdrav­ko 28/01/1964.; 14 Alić (Mu­jo) Ab­du­lah 05/09/1947.; 15 Alić (Sal­ko) Be­ćir 20/01/1947.; 16 Aljo­vić (Baj­ro) Ner­min 13/05/1972.; 17 An­drić (Ta­di­ja) Mi­le 09/09/1963.; 18 An­drić (Ta­di­ja) Stan­ko 29/09/1953.; 19 An­tu­no­vić (Vin­ko) Ili­ja 23/04/1948.; 20 An­tu­no­vić (Pe­ro) Pe­ro 18/02/1942.; 21 An­đe­lić (Bo­si­ljko) Dra­go 05/07/1957.; 22 An­đe­lić (Pe­tar) Ivi­ca 05/05/1962.; 23 An­đe­lić (An­te) Mi­ro­slav 27/12/1942.; 24 An­đe­lić (Ivan) Slav­ko 14/01/1956.; 25 An­đe­lić (Ma­to) Sre­ćko 11/11/1963.; 26 An­đe­lić (Mir­ko) Ve­se­ljko 23/03/1957.; 27 An­đe­lić (Ma­to) Dar­ko 02/01/1972.; 28 An­đe­lić (Šće­po) Pe­tar 21/09/1933.; 29 An­đe­lić (Ju­re) To­ma 16/06/1942.; 30 Ara­po­vić (Mar­ko) Dra­go 30/04/1956.; 31 Arar (Ni­ko­la) Ivan 08/07/1958.; 32 Ar­na­ut (Mu­min) Emir 28/04/1976.; 33 Ar­na­ut (Ibro) Izet 04/11/1965.; 34 Ar­na­ut (Re­džo) Ka­sim 13/08/1957.; 35 Ar­na­ut (Ne­zir) Ra­mo 29/06/1952.; 36 Ar­na­ut (Ne­zir) Ša­ban 02/10/1948.; 37 Av­dić (Ešref) El­vir 23/09/1975.; 38 Av­dić (Me­šan) Ra­sim 20/03/1953.; 39 Azi­no­vić (Slav­ko) Mla­den­ka 23/09/1974.; 40 Azi­no­vić (An­da) Pe­tar 08/04/1956.; 41 Azi­no­vić (Ivan) Slo­bo­dan 14/08/1971.; 42 Azi­no­vić (Ili­ja) Sre­ćko 06/11/1963.; 43 Azi­no­vić (Ili­ja) Zo­ran 27/09/1957.; 44 Azi­no­vić (Ma­te) Zrin­ko 22/07/1966.; 45 Azi­no­vić (Bran­ko) Da­mir 25/07/1973.; 46 Azi­no­vić (Ivan) Dra­go 29/01/1953.; 47 Azi­no­vić (Ni­ko­la) Pe­ro 25/07/1947.; 48 Azi­no­vić (Bran­ko) Zla­tan 28/11/1963.; 49 Ba­džak (Mus­ta­fa) Ju­nuz 16/06/1954.; 50 Ba­hti­jar (Hu­so) Esad 14/10/1974.; 51 Ba­hti­jar (Mus­ta­fa) Se­jo 08/09/1974.; 52 Ba­jić (Ra­mo) Asim 05/04/1965.; 53 Ba­jić (Ahmet) Ibro 27/05/1963.; 54 Ba­jić (Ahmet) Mu­jo 13/09/1954.; 55 Ba­jić (Ha­lil) Sal­ko 04/07/1955.; 56 Baj­ra­mo­vić (Me­hmed) El­vir 03/09/1975.; 57 Baj­re­kta­re­vić (Sa­dik) Mit­hat 15/02/1968.; 58 Baj­re­kta­re­vić (Av­do) Zul­ka 10/05/1925.; 59 Ba­ka­lo­vić (Hu­se­in) Ešef 06/02/1966.; 60 Ba­lić (Adem) Adil 15/10/1960.; 61 Ba­lić (Dža­fo) Ali­ja 06/06/1955.; 62 Ba­lić (Du­ran) Ali­ja 14/05/1952.; 63 Ba­lić (Ismet) Edin 21/03/1968.; 64 Ba­lić (Džan­ko) Mu­jo 05/02/1953.; 65 Ba­lić (Ha­mid) Re­džo 20/04/1952.; 66 Ba­lić (Ali­ja) Re­fik 01/08/1972.; 67 Ba­lić (Dža­fo) Sa­kib 21/04/1969.; 68 Ba­lić (Dža­fo) Ša­ćir 19/06/1956.; 69 Bal­tić (Lju­bi­ća) Ka­zi­mir 22/06/1930.; 70 Ba­no­vić (Mir­ko) Ivan 11/10/1959.; 71 Ba­no­vić (Ili­ja) Mir­ko 11/11/1949.; 72 Ba­no­vić (Ivan) Pe­ro 11/04/1951.; 73 Ba­no­vić (Da­ne) Zo­ra 18/08/1955.; 74 Ba­ra­ko­vić (Me­ho) Ra­mo 03/05/1955.; 75 Ba­ra­li­ja (Ha­lil) Ibra­him 02/01/1974.; 76 Ba­rić (Fra­njo) Be­ri­slav 05/09/1959.; 77 Ba­rić (Pe­tar) Ivi­ća 10/12/1959.; 78 Ba­rić (Ni­ko­la) Zo­ran 13/08/1956.; 79 Ba­rić (Cvi­ja) Lju­bo 01/05/1949.; 80 Be­bek (Ivan) Fra­no 31/05/1947.; 81 Be­bek (Lu­ka) Mi­ro­slav 10/07/1961.; 82 Be­gluk (Še­rif) Emin 09/04/1968.; 83 Be­gluk (Du­lej­man) Ju­suf 02/01/1962.; 84 Be­gluk (Av­di­ja) Sa­lem 27/08/1958.; 85 Be­gluk (Ća­mil) Sal­ko 10/06/1928.; 86 Be­gluk (Sa­lih) Se­nad 04/06/1967.; 87 Be­ha (Še­fik) Ar­min 28/03/1971.; 88 Be­ha (Sa­fet) Sa­mir 06/02/1971.; 89 Be­ka­vac (Ma­to) Bo­si­ljko 02/01/1957.; 90 Be­ka­vac (Ta­de) Slav­ko 29/03/1961.; 91 Bi­ber (Sa­lih) Ali­ja 05/06/1953.; 92 Bi­lić (Adem) Še­hi­da 09/01/1922.; 93 Bi­lić (Ili­ja) Bran­ko 03/02/1957.; 94 Bi­loš (Vla­di­mir) Da­vor 05/08/1962.; 95 Bje­le­vac (Sma­il) Sa­mir 10/02/1964.; 96 Bla­že­vić (An­te) Go­ran 06/02/1958.; 97 Bla­že­vić (Ili­ja) Je­le­na 17/09/1969.; 98 Bla­že­vić (Ma­to) Jer­ko 01/09/1972.; 99 Bla­že­vić (Ivan) Ma­to 18/04/1954.; 100 Bla­že­vić (Stan­ko) Mi­jo 20/05/1940.; 101 Bla­že­vić (August) To­mi­slav 13/04/1936.; 102 Bla­že­vić (Mi­jo) Zvo­ni­mir 21/11/1967.; 103 Bo­lo­ban (Asim) Adis 28/09/1976.; 104 Bo­lo­ban (Ra­mo) Al­mir 28/02/1975.; 105 Bo­lo­ban (Omer) Ed­hem 19/03/1969.; 106 Bo­lo­ban (Hu­so) Fi­jad 08/02/1965.; 107 Bo­lo­ban (Fa­dil) Haj­ru­din 14/12/1965.; 108 Bo­lo­ban (Ra­sim) Ibro 15/03/1976.; 109 Bo­lo­ban (Ra­mo) Mu­ha­rem 02/01/1953.; 110 Bo­lo­ban (Hiv­zi­ja) Ner­min 28/08/1975.; 111 Bo­lo­ban (Sal­ko) Ni­jaz 28/09/1975.; 112 Bo­lo­ban (Av­do) Ra­miz 13/04/1953.; 113 Bo­lo­ban (Ha­lil) Ra­sim 05/11/1965.; 114 Bo­lo­ban (Sma­jo) Re­džo 15/03/1923.; 115 Bo­lo­ban (Ra­sim) Re­fik 13/05/1971.; 116 Bo­lo­ban (Him­zo) Sa­dik 07/08/1956.; 117 Bo­lo­ban (Mu­min) Sa­dik 26/01/1971.; 118 Bo­lo­ban (Ju­so) Sal­ko 26/06/1957.; 119 Bo­lo­ban (Me­hmed) Se­ad 20/07/1968.; 120 Bo­lo­ban (Su­lej­man) Sej­fo 15/02/1956.; 121 Bo­lo­ban (Su­lej­man) Se­nad 05/09/1964.; 122 Bo­lo­ban (Mu­jo) Še­fik 16/10/1968.; 123 Bo­ras (Ma­to) Bru­no 17/10/1962.; 124 Bo­ras (Mla­den) Dra­gan 17/09/1961.; 125 Bo­ras (Ma­to) Oli­ve­ra 18/01/1971.; 126 Bo­ras (Zvon­ko) Slav­ko 04/10/1962.; 127 Bo­rić (Ali­ja) Mu­nir 06/11/1957.; 128 Bo­rić (Zaj­ko) Sa­bit 10/02/1947.; 129 Bo­rić (Ali­ja) Sa­dik 09/10/1952.; 130 Bo­za­li­ja (Su­ljo) Osman 05/11/1958.; 131 Bo­ška­ilo (Mu­jo) Ha­lil 25/01/1966.; 132 Boš­njak (Ma­to) Viš­nja 29/09/1964.; 133 Bo­žić (Blaž) Ta­di­ja 28/10/1953.; 134 Bo­žić (Blaž) Ivan 15/01/1951.; 135 Brkan (Be­ćir) Ali­ja 11/12/1921.; 136 Brkan (Me­hmed) El­ve­din 30/10/1973.; 137 Brkan (Mu­ho) Ibro 15/07/1966.; 138 Brkan (Mu­jo) Ja­smin 06/12/1963.; 139 Brkić (Me­ho) Izet 06/01/1975.; 140 Brkić (Me­ho) Mus­ta­fa 16/03/1964.; 141 Bu­ba­lo (Ra­mo) Adem 10/10/1960.; 142 Bu­ba­lo (Ra­mo) Ahmet 25/11/1955.; 143 Bu­ba­lo (Ibra­him) Der­vo 07/04/1957.; 144 Bu­ba­lo (Mu­jo) Ibro 10/03/1952.; 145 Bu­ba­lo (Hu­se­jin) Ibro 26/06/1969.; 146 Bu­ba­lo (Ra­mo) Ja­smin 02/10/1969.; 147 Bu­ba­lo (Ha­san) Mus­ta­fa 01/10/1957.; 148 Bu­ba­lo (Mu­jo) Ra­sim 24/12/1951.; 149 Bu­ba­lo (Ha­mid) Re­džo 14/04/1952.; 150 Bu­kvić (Me­ho) Ekrem 25/10/1954.; 151 Bu­kvić (Omer) Ka­sim 06/05/1948.; 152 Bu­lji­na (Haj­ru­din) Se­nad 05/01/1974.; 153 Bu­rić (Stje­pan) Dra­gan 29/07/1971.; 154 Bu­rić (šCe­po) Ši­mun 18/03/1952.; 155 Bu­rić (Ili­ja) Mir­ko 26/10/1927.; 156 Bu­rić (Mar­ko) Slav­ko 14/10/1965.; 157 Bu­tu­ro­vić (Ab­du­lah) Mir­za 24/04/1960.; 158 Bu­tu­ro­vić (Edib) Mus­ta­fa 01/11/1950.; 159 Bu­tu­ro­vić (Fa­dil) Re­šad 21/10/1949.; 160 Bu­tu­ro­vić (Mu­jo) Sa­njin 04/02/1974.; 161 Bu­tu­ro­vić (Ali­ja) Sa­njin 10/02/1975.; 162 Bu­še­lić (Le­on) Ma­rio 09/12/1968.; 163 Ca­kić (Atif) Mu­ha­med 04/12/1968.; 164 Ce­ro (Mu­jo) Av­do 28/04/1953.; 165 Ce­ro (Ibro) Ja­smin 03/03/1967.; 166 Ce­ro (Re­džo) Mu­ha­med 13/06/1971.; 167 Ce­ro (Mu­jo) Na­zif 07/04/1950.; 168 Ce­ro (Av­do) Re­džo 20/06/1952.; 169 Ce­ro­vac (Me­hmed) Mid­hat 18/10/1960.; 170 Ci­pe­tić (Stje­pan) Ma­to 10/08/1958.; 171 Ci­pe­tić (Ivan) Ivan 09/09/1963.; 172 Co­ko­ja (Be­ja­mil) Amir 30/01/1976.; 173 Co­ko­ja (Ismet) El­mir 30/10/1969.; 174 Crno­me­ro­vić (Ibro) Mu­ha­med 29/01/1968.; 175 Da­gu­da (Ismet) Mir­so 28/06/1972.; 176 Da­ut (Omer) Ne­zir 01/09/1955.; 177 De­dić (Ha­san) Da­mir 13/05/1970.; 178 De­dić (Ša­ćir) Džan­ko 14/01/1972.; 179 De­dić (Su­lej­man) Mir­sad 10/09/1963.; 180 De­dić (Osman) Mu­amer 02/03/1975.; 181 De­dić (Ju­suf) Ša­ćir 04/06/1941.; 182 De­li­ba­šić (Hu­se­in) Dže­vad 18/08/1960.; 183 De­li­nac (An­đel­ko) Ili­ja 14/12/1959.; 184 De­li­nac (Ivo) Ivo 05/01/1953.; 185 De­lić (Mu­jo) Ha­san 10/05/1949.; 186 De­lić (Ali­ja) Omer 30/05/1956.; 187 De­lić (Ahmet) Ra­miz 07/05/1971.; 188 De­lić (Mu­jo) Sa­lem 22/05/1952.; 189 De­mi­ro­vić (Asim) Mu­ha­rem 12/06/1968.; 190 De­mi­ro­vić (Omer) Mu­ha­rem 25/09/1964.; 191 De­mi­ro­vić (Ha­šIm) Mus­ta­fa 03/08/1951.; 192 De­mi­ro­vić (Ka­sim) Sa­kib 26/10/1961.; 193 De­mi­ro­vić (Re­džo) Sal­ko 08/08/1973.; 194 De­mi­ro­vić (Mu­jo) Sej­fo 09/03/1951.; 195 De­mi­ro­vić (Re­džo) Se­jo 15/11/1965.; 196 De­mi­ro­vić (Ra­sim) Za­hid 15/07/1968.; 197 Di­dik (Sal­ko) Dže­vad 01/09/1969.; 198 Dje­do­vić (Za­hir) Ra­mo 04/07/1951.; 199 Dra­gić (Vla­di­slav) Be­ri­slav 17/11/1969.; 200 Dra­gić (Ili­ja) Lju­ban 17/08/1961.; 201 Dra­gić (An­te) Mi­lan 16/06/1958.; 202 Dra­gić (Mi­jo) Vla­di­slav 31/10/1940.; 203 Dra­gić (Pe­tar) žE­ljko 12/10/1970.; 204 Drljo (Ili­ja) Stje­pan 31/05/1939.; 205 Du­ran (Fej­zo) Na­il 26/05/1975.; 206 Du­ran (Ahmed) Se­jo 17/02/1971.; 207 Du­ra­no­vić (Ša­ban) Amir 15/05/1972.; 208 Du­ra­no­vić (Der­vo) Nur­ko 03/03/1953.; 209 Du­ra­čić (Ša­ban) Edin 03/01/1969.; 210 Du­ra­čić (Mi­ra­lem) Ke­mal 20/04/1977.; 211 Du­ro (Đu­la­ga) Fa­ti­ma 06/09/1922.; 212 Duv­njak (Ze­hro) Dže­vad 26/05/1974.; 213 Duv­njak (Ha­džo) Me­ho 18/06/1957.; 214 Duv­njak (Du­ran) Na­il 12/03/1968.; 215 Duv­njak (Du­ran) Se­na­din 15/06/1973.; 216 Dža­fe­ra­gić (Dža­fer) Na­im 01/05/1963.; 217 Dža­jić (Der­vo) Emir 03/05/1961.; 218 Dža­ić (Baj­ro) Fa­dil 24/07/1971.; 219 Dža­jić (Mu­jo) Fa­ru­din 03/03/1964.; 220 Dža­ić (Ha­mid) Fi­kret 25/06/1974.; 221 Dža­jić (Fe­him) Ja­smin 23/08/1968.; 222 Džu­jić (Der­vo) Mu­nir 26/09/1966.; 223 Džu­jić (Ahmet) Ner­min 28/11/1975.; 224 Dža­jić (Hu­se­in) Se­nad 04/09/1965.; 225 Džji­ćić (Mu­jo) Ća­mil 15/12/1963.; 226 Dža­jić (Ha­lil) Đe­mo 22/04/1965.; 227 Dže­li­lo­vić (Re­džo) Arif 13/12/1955.; 228 Dže­li­lo­vić (Še­rif) Fi­kret 09/08/1962.; 229 Dže­ne­tić (Re­džep) Mus­ta­fa 19/11/1964.; 230 Dže­vlan (Mu­jo) Aziz 22/01/1958.; 231 Dže­vlan (Pa­šan) Ša­ćir 15/09/1953.; 232 Džum­hur (Osman) Adnan 23/08/1972.; 233 Džum­hur (Pa­ša) Emir 20/10/1964.; 234 Er­go (Ivan) Mi­ro­slav 16/11/1969.; 235 Fa­la­džić (Mu­jo) Baj­ro 20/06/1920.; 236 Fa­la­džić (Me­šan) Ibro 20/12/1937.; 237 Fa­tić (Der­vo) Se­jo 29/06/1965.; 238 Fej­za­gić (Ne­džib) Va­hid 28/06/1954.; 239 Fi­li­po­vić (Ni­ko­la) Lu­ka 11/10/1960.; 240 Fi­šić (Sal­ko) Be­ćir 23/02/1954.; 241 Fi­šić (Be­ćir) Emir 08/10/1963.; 242 Fi­šić (Nur­ko) Esad 01/03/1965.; 243 Fi­šić (Adem) Ha­lil 02/10/1952.; 244 Fi­šić (Ali­ja) Mid­hat 21/07/1969.; 245 Fi­šić (Adem) Mu­ha­med 06/01/1950.; 246 Fi­šić (Hu­so) Mus­ta­fa 23/02/1965.; 247 Fra­njić (Mar­jan) Vla­di­mir 02/01/1960.; 248 Fra­što (Dža­fer) Dža­fo 10/10/1945.; 249 Ga­be­la (Agan) Emir 03/01/1972.; 250 Ga­be­la (Ša­ban) Ra­mo 10/03/1941.; 251 Ga­be­la (Mu­ha­rem) Sa­lih 04/05/1969.; 252 Ga­gu­la (Der­vo) Dže­vad 04/12/1973.; 253 Ga­gu­la (Me­ho) Ra­sim 06/10/1963.; 254 Ga­gu­la (Hu­so) Re­fik 18/11/1963.; 255 Ga­gu­la (Za­hir) Su­ljo 06/01/1941.; 256 Ga­gu­la (Emin) Ša­ban 01/04/1956.; 257 Ga­kić (Av­do) Ali­ja 01/01/1952.; 258 Ga­kić (Ra­mo) Ha­ki­ja 03/08/1972.; 259 Ga­kić (Še­rif) Ke­mal 17/09/1970.; 260 Ga­kić (Ha­mid) Nur­ko 10/03/1972.; 261 Ga­kić (Ća­mil) Osman 02/02/1955.; 262 Ga­kić (Sa­lih) Va­hi­din 16/10/1970.; 263 Ga­njto (Dra­go) Že­ljko 30/01/1959.; 264 Ga­šić (Vin­ko) Bran­ko 14/09/1939.; 265 Ga­šić (Ivan) Mir­ko 03/01/1939.; 266 Ga­šić (Dra­go) Šće­po 26/09/1965.; 267 Ga­špar (Sti­pan) Že­ljko 04/02/1967.; 268 Ge­go (Pa­šan) Izet 01/10/1966.; 269 Ge­go (Mi­ra­lem) Izu­din 12/11/1975.; 270 Gla­mu­zi­na (Jan­ko) Zo­ra 01/04/1957.; 271 Gla­vaš (Ili­ja) Ivi­ca 24/05/1963.; 272 Gla­vaš (Ili­ja) Ma­rin­ko 28/09/1957.; 273 Gla­vaš (Ili­ja) Pre­drag 28/12/1959.; 274 Gli­bo­ta (Mi­lan) An­te 18/11/1943.; 275 Go­lu­bić (Sma­jo) Ra­sim 07/07/1961.; 276 Gos­tev­čić (Abid) Be­ha­jim 15/11/1954.; 277 Gos­tev­čić (Abid) Zej­nil 13/08/1951.; 278 Go­to­vac (Ivan) Pe­ro 04/01/1966.; 279 Gra­ho (Enes) Asim 21/04/1960.; 280 Gra­ho (Ra­mo) Islam 10/04/1957.; 281 Gra­ho (Ra­mo) Sa­lem 25/01/1960.; 282 Gra­nu­lo (Hu­so) Baj­ro 14/06/1960.; 283 Gra­nu­lo (Me­ho) Sal­ko 15/11/1961.; 284 Grgić (Pe­tar) Ivan 20/01/1945.; 285 Grgić (Ivan) Re­na­to 11/08/1969.; 286 Gus­ka (Ha­san) Su­ad 03/01/1966.; 287 Ha­bi­bi­ja (Aziz) Al­mir 29/03/1966.; 288 Ha­bi­bi­ja (Ha­mid) Ke­mal 02/01/1973.; 289 Ha­bi­bi­ja (Ali­ja) Mu­ha­rem 16/01/1969.; 290 Ha­bi­bi­ja (Ta­hir) Ner­min 05/01/1971.; 291 Ha­bi­bi­ja (Ta­hir) Ni­jaz 10/02/1960.; 292 Ha­bi­bi­ja (Me­ho) Sal­ko 30/05/1950.; 293 Ha­bi­bi­ja (Mus­ta­fa) Đem­ka 03/02/1919.; 294 Ha­džaj­li­ja (Še­rif) Ha­mo 02/08/1965.; 295 Haj­dar (Ali­ja) Re­džo 17/06/1947.; 296 Haj­duk (Ali­ja) Ibro 20/03/1953.; 297 Haj­duk (Mu­jo) Osman 12/03/1953.; 298 Ha­ka­lo­vić (Ibro) Asim 05/01/1971.; 299 Ha­ka­lo­vić (Mu­šan) Ha­san 29/05/1947.; 300 Ha­ka­lo­vić (Ha­san) Me­ho 03/10/1970.; 301 Ha­ka­lo­vić (Adil) Mus­ta­fa 26/05/1965.; 302 Ha­ka­lo­vić (Ha­mid) Sa­lem 01/01/1962.; 303 Ha­ka­lo­vić (Ka­dri­ja) Su­lej­man 22/07/1956.; 304 Ha­ka­lo­vić (Su­lej­man) Še­ćo 01/04/1955.; 305 Ha­ke­ta (Der­viš) Him­zo 06/07/1955.; 306 Ha­le­bić (Ali­ja) Fa­dil 07/09/1957.; 307 Ha­li­lo­vić (Ahmet) Asim 05/02/1968.; 308 Ha­li­lo­vić (Ća­mil) Edin 05/04/1972.; 309 Ha­li­lo­vić (Ha­lil) El­vir 18/09/1971.; 310 Ha­li­lo­vić (Re­džep) Hu­so 10/02/1969.; 311 Ha­li­lo­vić (Ha­san) Ibro 03/01/1967.; 312 Ha­li­lo­vić (Mu­min) Ismet 17/06/1958.; 313 Ha­li­lo­vić (Pa­šan) Ju­suf 31/10/1971.; 314 Ha­li­lo­vić (Re­džo) Ke­mo 10/03/1963.; 315 Ha­li­lo­vić (Mu­ha­rem) Mi­ra­lem 10/01/1970.; 316 Ha­li­lo­vić (Osman) Mir­sad 10/01/1969.; 317 Ha­li­lo­vić (Ali­ja) Mir­sad 25/02/1972.; 318 Ha­li­lo­vić (Omer) Mu­ho 25/11/1950.; 319 Ha­li­lo­vić (Der­vo) Mu­jo 25/08/1953.; 320 Ha­li­lo­vić (Mu­min) Mu­nir 08/06/1963.; 321 Ha­li­lo­vić (Osman) Ra­sim 13/10/1954.; 322 Ha­li­lo­vić (Ahmet) Re­džo 02/10/1958.; 323 Ha­li­lo­vić (Du­ran) Sa­mir 29/07/1972.; 324 Ha­li­lo­vić (Me­hmed) Ša­ći­ra 15/03/1923.; 325 Ham­za (Be­ćir) Omer 23/02/1950.; 326 Ham­za (Osman) Sa­mir 25/02/1976.; 327 Han­džo (Ke­mal) Da­mir 28/06/1967.; 328 Ha­nić (Me­hmed) Su­vad 16/06/1976.; 329 Ha­rak (Te­odor) Ivan 18/08/1953.; 330 Ha­sa­no­vić (Zej­nil) Ismet 25/09/1965.; 331 Ha­sa­no­vić (Me­hmed) Ra­sim 23/05/1954.; 332 He­bib (Sal­ko) Ja­smin 04/02/1973.; 333 He­bi­bo­vić (Sal­ko) Abaz 10/06/1946.; 334 He­bi­bo­vić (Ju­suf) Al­mir 25/07/1971.; 335 He­bi­bo­vić (Ju­suf) Amir 24/05/1968.; 336 He­bi­bo­vić (Ismet) Av­do 20/03/1978.; 337 He­bi­bo­vić (Ahmet) Ha­ris 15/01/1974.; 338 He­bi­bo­vić (Ali­ja) Ibro 10/03/1949.; 339 He­bi­bo­vić (Ra­mo) Mu­ha­med 21/09/1958.; 340 He­bi­bo­vić (Ibro) Omer 24/03/1951.; 341 He­bi­bo­vić (Adem) Ri­fet 15/10/1967.; 342 He­rić (Ra­sim) Sa­kib 30/07/1972.; 343 He­rić (Ća­mil) Ša­ban 15/09/1964.; 344 He­ro (Omer) Amir 10/10/1974.; 345 Ho­dža­lić (Ša­ban) Amir 15/01/1975.; 346 Ho­dža­lić (Ra­miz) Edib 30/04/1967.; 347 Ho­dža­lić (Baj­ro) Esad 27/04/1955.; 348 Ho­ljan (Ali­ja) Ham­do 01/02/1963.; 349 Hon­do (Osman) Ali­ja 05/10/1941.; 350 Hon­do (Mu­ha­rem) Fa­dil 28/10/1952.; 351 Hon­do (Ju­suf) Ha­san 01/05/1971.; 352 Hon­do (Omer) Him­zo 01/07/1968.; 353 Hon­do (Baj­ro) Ka­sim 30/10/1972.; 354 Hon­do (Me­hmed) Ni­jaz 29/01/1962.; 355 Hon­do (Asim) Sa­ba­hu­din 07/11/1969.; 356 Ho­šaf­čić (Mu­jo) Adis 04/11/1969.; 357 Hrnji­ca (Mu­ha­rem) Ha­sib 21/01/1972.; 358 Hrnji­ca (Him­zo) Mus­ta­fa 16/11/1965.; 359 Hrnji­ca (Ne­zir) Uze­ir 04/07/1954.; 360 Huj­dur (Ju­suf) Mu­ha­rem 10/11/1970.; 361 Huj­dur (Akif) Ta­hir 04/11/1962.; 362 Huj­dur (Akif) Ša­ban 27/03/1956.; 363 Hu­ko (Der­viš) Šu­ćri­ja 15/06/1950.; 364 Hu­se­in­be­go­vić (Ra­sim) Fa­dil 27/09/1958.; 365 Hu­se­in­be­go­vić (Asim) Mu­amer 17/04/1973.; 366 Hu­sić (Ha­san) Emi­na 26/05/1924.; 367 Hu­sić (Ham­di­ja) Na­il 22/03/1962.; 368 Idri­zo­vić (Za­hir) En­ver 17/10/1955.; 369 Idri­zo­vić (Re­džo) Ha­ta 06/10/1962.; 370 Ima­mo­vić (Mu­jo) Emin 10/02/1959.; 371 Ima­mo­vić (Ha­šim) Ha­mid 30/11/1955.; 372 Ima­mo­vić (Za­hir) Re­fik 06/09/1951.; 373 Ismić (Sal­ko) Ha­mid 25/09/1957.; 374 Ivan­ko­vić (Mir­ko) Din­ko 11/05/1963.; 375 Ivan­ko­vić (Jan­ko) Zo­ran 18/01/1963.; 376 Ja­blan (Ali­ja) El­ve­din 30/08/1970.; 377 Ja­blan (Ha­lid) Enes 29/08/1973.; 378 Ja­blić (Sal­ko) Su­ljo 23/10/1958.; 379 Ja­hić (Mu­jo) Enez 02/01/1965.; 380 Ja­hić (Baj­ro) Adis 10/05/1982.; 381 Ja­hić (Ahmed) Mu­ha­med 04/02/1947.; 382 Ja­zvin (Sal­ko) Edin 20/04/1959.; 383 Ja­zvin (Ali­ja) Hu­se­in 03/01/1964.; 384 Ja­zvin (Ha­lil) Mi­ra­lem 28/10/1968.; 385 Ja­zvin (Sa­lih) Ne­džad 09/06/1961.; 386 Ja­žić (Ali­ja) Haj­dar 05/08/1964.; 387 Ja­žić (Mu­ha­med) Ha­lil 13/09/1951.; 388 Je­le­ško­vić (Me­hmed) Ismet 10/05/1930.; 389 Je­lo­vac (Me­hmed) Der­viš 25/05/1944.; 390 Jo­zić (Pe­tar) Ber­nard 16/03/1971.; 391 Jo­zić (Ma­te) Da­li­bor 17/04/1972.; 392 Jo­zić (Ma­te) Da­vor 01/01/1963.; 393 Jo­zić (Ma­to) Ivan 12/10/1959.; 394 Jo­zić (Dra­go) Ivan 23/11/1955.; 395 Jo­zić (Pe­tar) Ivan 26/07/1975.; 396 Jo­zić (Ni­ko) Mi­ra 26/11/1961.; 397 Jo­zić (Ma­to) Ni­ko­la 10/01/1949.; 398 Jo­zić (Ili­ja) Am­broz 24/11/1955.; 399 Jo­zić (Ni­ko) Fran­co 02/06/1960.; 400 Jo­zić (Vla­do) Mi­le 03/08/1964.; 401 Jo­zić (Dra­go) Stan­ko 28/11/1956.; 402 Jo­zić (Mar­ko) Vin­ko 17/03/1935.; 403 Jo­zić (Ili­ja) Zdrav­ko 14/10/1952.; 404 Ju­rić (Brnko) Da­rio 03/07/1972.; 405 Ju­rić (Kre­ši­mir) Do­mi­nik 11/09/1955.; 406 Ju­rić (Slav­ko) Dra­go 13/12/1956.; 407 Ju­rić (Jan­ko) Fer­di­nand 12/10/1933.; 408 Ju­rić (Ši­mun) Stje­pan 12/12/1955.; 409 Ju­rić (La­di­slav) Zdrav­ko 29/09/1963.; 410 Ju­rić (Mar­ko) Da­ne 16/06/1960.; 411 Ju­rić (Fra­no) Ju­re 29/04/1948.; 412 Ju­rić (Stje­pan) Ni­ki­ca 06/11/1969.; 413 Ju­rić (Ni­ko­la) Ni­ko­la 03/04/1942.; 414 Ju­rić (Sti­pe) Ru­ža 01/05/1942.; 415 Ju­rić (Pe­ro) Vin­ko 13/06/195.; 416 Ju­rić (Jan­ko) Vla­ho 24/04/1942.; 417 Ju­rić (Pa­vo) Zdrav­ko 16/02/1957.; 418 Ju­rić (Sto­jan) Zdrav­ko 18/12/1939.; 419 Ju­rić (Ili­ja) Zla­tan 23/05/1943.; 420 Ju­suf­be­go­vić (Ab­du­lah) Ha­san 13/02/1967.; 421 Ju­su­fo­vić (Nu­ri­ja) Asaf 16/08/1953.; 422 Ka­dić (Ka­sim) Adis 07/10/1975.; 423 Ka­leb (Mar­ko) Ma­rin­ko 23/08/1944.; 424 Ka­miš (Be­šir) Du­ran 21/11/1926.; 425 Ka­ra­lić (Mus­ta­fa) Sa­id 20/03/1958.; 426 Ka­ra­ma­tić (Stje­po) Mi­jo 25/03/1965.; 427 Ka­ra­đuz (Adem) Idriz 01/01/1965.; 428 Ka­rić (Hu­so) Ju­suf 25/04/1963.; 429 Kar­ke­lja (Ali­ja) Dža­fer 14/01/1953.; 430 Kar­ke­lja (Ibro) Mir­sad 07/04/1965.; 431 Kar­lo­vić (Ma­to) Dra­go 01/01/1955.; 432 Kar­lo­vić (Ni­ko­la) Jo­zo 16/03/1957.; 433 Kar­lo­vić (Ivan) Stan­ko 29/11/1950.; 434 Kar­lo­vić (Ja­kov) Vje­ko­slav 08/12/1973.; 435 Kar­lo­vić (Slav­ko) Že­ljko 22/02/1964.; 436 Kar­lo­vić (Fra­njo) An­đel­ko 04/06/1942.; 437 Kar­lo­vić (Ili­ja) Dra­gan 30/11/1973.; 438 Kar­lo­vić (Ni­ko­la) Ili­ja 01/03/1952.; 439 Kar­lo­vić (Vla­di­mir) Zo­ran 09/05/1965.; 440 Kar­lu­šić (Pa­vo) To­mi­slav 11/01/1975.; 441 Kar­lu­šić (Pe­tar) Vla­do 31/05/1956.; 442 Ka­ro (Ham­za) Me­ho 30/08/1958.; 443 Ka­sa­lo (Ra­mo) Ka­dri­ja 04/09/1951.; 444 Ka­sa­lo (Ra­mo) Re­đo 13/05/1954.; 445 Ka­ta­na (An­te) Ivi­ca 19/08/1951.; 446 Ka­ta­nić (Mu­jo) Ra­miz 18/04/1956.; 447 Ka­velj (Ni­ko­la) Zvon­ko 23/01/1964.; 448 Ka­šić (Ibro) Arif 19/07/1960.; 449 Ka­šić (Omer) Haj­ru­din 25/05/1969.; 450 Ka­šić (Mu­rat) Mus­ta­fa 27/01/1953.; 451 Ka­šić (Su­lej­man) Ne­džad 15/05/1969.; 452 Ke­zo (Ša­ban) Edin 01/01/1971.; 453 Ke­zo (Ša­ban) Edin 16/04/1973.; 454 Ke­zo (Ša­ban) Emir 14/04/1972.; 455 Ke­zo (Fe­rid) Fe­rid 18/05/1957.; 456 Ke­zo (Ri­zvan) Ha­mid 06/11/1957.; 457 Ke­zo (Der­vo) Sal­ko 01/05/1954.; 458 Ke­zo (Fe­rid) Sal­ko 06/02/1961.; 459 Kne­že­vić (Mi­jo) Bo­si­ljko 31/05/1963.; 460 Kne­že­vić (Smi­ljan) Mar­ko 03/01/1968.; 461 Kne­že­vić (Stje­pan) Ne­de­ljko 23/07/1949.; 462 Kne­že­vić (Jan­ko) Ta­de 10/03/1936.; 463 Ko­lar (Mar­ko) Dra­gi­ca 11/03/1964.; 464 Ko­lar (Ma­to) Ivan 15/11/1955.; 465 Ko­lar (Lo­vro) Ma­to 09/12/1951.; 466 Ko­lar (Ivan) Pa­vo 23/01/1962.; 467 Ko­lar (Stje­pan) Zo­ran 19/11/1963.; 468 Ko­rić (Ismet) Amir 21/04/1972.; 469 Ko­rić (Ibro) El­ve­din 06/07/1968.; 470 Ko­rić (Du­ran) Fe­rid 07/09/1949.; 471 Ko­rić (Me­ho) Hi­smet 16/07/1961.; 472 Ko­rić (Ha­san) Mus­ta­fa 18/11/1946.; 473 Ko­rić (Me­ho) Sa­nel 19/11/1975.; 474 Ko­rić (Mus­ta­fa) Se­lim 09/08/1958.; 475 Ko­rić (Ha­lil) Zi­jo 21/06/1962.; 476 Ko­rić (Ju­nuz) Šev­ko 21/05/1967.; 477 Kos­tić (Mi­jo) Dra­gan 15/03/1965.; 478 Ko­vač (Za­hir) Ali­ja 01/10/1973.; 479 Ko­va­če­vić (Pe­ro) Ber­nad 22/07/1976.; 480 Ko­va­če­vić (Der­viš) Der­viš 18/12/1971.; 481 Ko­va­če­vić (Pe­ro) Fran­co 15/05/1955.; 482 Ko­va­če­vić (Fe­him) Him­zo 25/03/1959.; 483 Ko­va­če­vić (Ša­ban) Ismet 31/08/1970.; 484 Ko­va­če­vić (Sa­lih) Mus­ta­fa 07/01/1965.; 485 Ko­va­če­vić (Ham­do) Su­vad 03/07/1964.; 486 Ko­va­če­vić (An­đel­ko) Da­mir 04/12/1963.; 487 Ko­za­rić (Vi­do) An­đa 08/10/1951.; 488 Ko­za­rić (Ivan) Ivan­ka 11/08/1943.; 489 Ko­za­rić (Pe­ro) Ivi­ća 28/03/1971.; 490 Ko­za­rić (Pe­ro) Mla­den 07/03/1958.; 491 Ko­za­rić (Ili­ja) Jan­ko 07/12/1953.; 492 Ko­za­rić (Ni­ko­la) Ju­re 25/02/1940.; 493 Ko­zić (Mu­min) Ham­di­ja 21/01/1976.; 494 Ko­zić (Ejub) Ha­zim 09/09/1967.; 495 Ko­zić (Sa­lem) Mu­za­fer 26/01/1974.; 496 Ko­zić (Zi­kri­ja) Na­fiz 08/02/1975.; 497 Ko­zić (Sma­il) Nu­sret 18/06/1960.; 498 Ko­špo (Še­rif) Se­ad 05/09/1971.; 499 Ko­špo (Hu­so) Su­va­da 13/06/1938.; 500 Ko­žul (Jo­zo) Ni­ko­la 17/11/1954.; 501 Kra­ino­vić (Cmi­ljko) An­te 01/01/1954.; 502 Kra­ji­no­vić (Mar­ko) An­te 02/02/1957.; 503 Kra­lju­šić (Fa­dil) Amir 02/05/1967.; 504 Kre­zić (Ivan) Mla­den­ko 28/12/1953.; 505 Kre­zić (An­te) Vin­ko 19/07/1963.; 506 Kre­šo (An­te) Ne­di­ljko 11/08/1963.; 507 Kri­vić (Sa­lih) Ma­hmut 01/09/1946.; 508 Kri­vić (Zi­jad) Sa­mir 03/04/1969.; 509 Kri­ža­no­vić (Pe­ro) Kru­no­slav 30/10/1974.; 510 Kri­ža­no­vić (Pe­ro) Ma­to 18/04/1946.; 511 Kri­ža­no­vić (Ni­ko­la) Zdrav­ko 02/01/1957.; 512 Krnjić (Hu­so) Mej­ra 20/03/1920.; 513 Krnjić (Se­lim) Đe­vad 13/07/1969.; 514 Krta­lić (Jan­ko) Zdrav­ko 30/01/1944.; 515 Krta­lić (Ja­kov) Zo­ran 24/10/1953.; 516 Krtić (Stje­pan) Jo­zo 04/01/1962.; 517 Ku­lja­nin (La­zar) Ra­do­mir 15/12/1949.; 518 Ku­pu­si­ja (Sal­ko) Ja­smin 01/01/1972.; 519 Kur­tić (Ša­čir) Nu­sret 30/10/1961.; 520 Lan­džo (Ša­ban) Adis 18/01/1975.; 522 Lan­džo (Nur­ko) Mir­sad 27/09/1967.; 523 Lan­džo (Omer) Sa­mir 18/04/1975.; 524 Lan­džo (Ća­mil) Zi­jad 27/11/1970.; 525 Lan­džo (Ha­lil) Ša­ban 18/06/1954.; 526 La­po (Hu­so) Ab­du­lah 29/04/1952.; 527 La­vić (Me­ho) Aziz 07/07/1972.; 528 La­vić (Ri­zvan) Der­vo 16/02/1956.; 529 La­vić (Ibro) Emin 24/10/1967.; 530 La­vić (Mu­jo) Fa­ta 23/10/1923.; 531 La­vić (Sal­ko) Mu­jo 10/05/1962.; 532 La­vić (Ra­mo) Mus­ta­fa 04/05/1964.; 533 La­vić (Ha­san) Se­nad 21/06/1973.; 534 La­vić (Ali­ja) Še­rif 19/03/1966.; 535 Le­kić (Ivan) Mar­ko 06/01/1957.; 536 Le­kić (Ivan) Zdrav­ko 26/08/1958.; 537 Le­pa­ra (Av­do) Av­du­lah 03/08/1968.; 538 Le­pa­ra (Ahmet) Ham­do 23/10/1951.; 539 Le­pa­ra (Ab­du­lah) Mu­nib 23/07/1960.; 540 Le­pa­ra (Sa­bit) Mus­ta­fa 13/06/1951.; 541 Le­pa­ra (Ibra­him) Sa­fet 10/12/1964.; 542 Le­pa­ra (Sa­bit) Sa­kib 16/05/1971.; 543 Le­pa­ra (Sa­bit) Zi­jad 18/11/1963.; 544 Li­hić (Av­do) Fe­rid 19/04/1957.; 545 Li­hić (Mu­jo) Sa­njin 31/03/1980.; 546 Li­va­ja (Augus­tin) An­to 21/01/1936.; 547 Li­va­ja (Mar­ko) An­to 28/01/1948.; 548 Li­va­ja (Vi­do) An­đel­ko 20/01/1960.; 549 Li­va­ja (Bo­si­ljko) Cmi­ljan 15/09/1946.; 550 Li­va­ja (Ivan) Go­ran 21/04/1964.; 551 Li­va­ja (Jo­zo) Ivan 11/01/1962.; 552 Li­va­ja (Pe­ro) Ka­ta 23/08/1970.; 553 Li­va­ja (Mi­jo) Pe­tar 10/03/1944.; 554 Li­va­ja (Vla­do) Slav­ko 07/04/1964.; 555 Li­va­ja (Stan­ko) Zo­ran 16/08/1973.; 556 Liz­de (Ali­ja) Mi­ra­lem 01/09/1951.; 557 Liz­do (Me­ho) Dže­vad 01/08/1960.; 558 Ljo­ljo (Pa­vo) An­dri­ja 23/10/1950.; 559 Ljo­ljo (Pa­vo) Ili­ja 29/10/1949.; 560 Ljo­ljo (Pa­vo) Ivan 07/12/1954.; 561 Lo­jić (Be­go) Dža­fer 13/01/1958.; 562 Lu­kić (Ma­to) Dra­gan 24/08/1961.; 563 Lu­kić (Ma­te) Ili­ja 15/02/1959.; 564 Lu­kić (Ili­ja) Ma­to 25/10/1934.; 565 Lu­kić (Jo­zo) Ši­mun 24/12/1962.; 566 Lu­ko­mi­rak (Omer) Ha­med 06/10/1971.; 567 Lu­ko­mi­rak (Osman) Me­ho 03/09/1967.; 568 Ma­ca­no­vić (Me­ho) Se­nad 01/10/1959.; 569 Ma­cić (Osman) El­ve­din 28/01/1974.; 570 Ma­cić (Ha­lil) Emin 02/07/1966.; 571 Ma­cić (Zul­fi­kat) Emir 12/12/1969.; 572 Ma­cić (Zul­fo) En­ver 21/10/1973.; 573 Ma­cić (Ra­mo) Eso 26/02/1959.; 574 Ma­cić (Arif) Fa­ruk 18/02/1958.; 575 Ma­cić (Arif) Ha­ki­ja 22/06/1973.; 576 Ma­cić (Ha­mid) Ha­lil 11/01/1970.; 577 Ma­cić (Hu­so) Ha­lil 20/04/1958.; 578 Ma­cić (Ha­mid) Hu­rem 02/02/1961.; 579 Ma­cić (Re­džo) Ibri­ca 21/05/1974.; 580 Ma­cić (Sal­ko) Ner­min 12/04/1974.; 581 Ma­cić (Arif) Ri­fat 05/03/1970.; 582 Ma­cić (Ahmet) Sa­mir 03/09/1972.; 583 Ma­cić (Ša­ban) Se­nad 26/02/1971.; 584 Ma­cić (Ali­ja) Va­hid 23/08/1953.; 585 Ma­cić (Be­šir) Šev­ko 05/08/1967.; 586 Ma­cić (Adem) Še­ćo 06/01/1963.; 587 Ma­hmu­to­vić (En­ver) Ekrem 05/08/1969.; 588 Ma­hmu­to­vić (Ham­do) Fe­rid 08/06/1949.; 589 Ma­hmu­to­vić (Sma­il) Mu­jo 30/05/1969.; 590 Ma­hmu­to­vić (Sma­il) Omer 05/04/1965.; 591 Ma­hmu­to­vić (Mu­nib) Za­jim 09/01/1958.; 592 Ma­jić (Mi­jo) Raj­ko 05/08/1967.; 593 Ma­jić (To­mo) Sti­po 06/01/1964.; 594 Ma­kan (Mu­jo) Ali­ja 11/02/1951.; 595 Ma­kan (Sa­lem) Ibro 18/03/1957.; 596 Ma­kan (Mu­jo) Ismet 27/04/1953.; 597 Ma­kan (Ša­ban) Sal­ko 06/12/1950.; 598 Ma­ksu­mić (Ra­mo) Ali­ja 02/01/1953.; 599 Ma­ksu­mić (Omer) Edin 18/10/1972.; 600 Ma­ksu­mić (Sa­fet) Ma­ho 23/02/1968.; 601 Ma­ksu­mić (Ća­mil) Omer 10/05/1969.; 602 Man­dić (Ivan) Gren­ko 08/06/1970.; 603 Ma­rić (Arif) Ismet 13/04/1939.; 604 Ma­rić (Du­ran) Su­vad 19/06/1971.; 605 Ma­rić (Mar­ko) Ivan 04/05/1956.; 606 Mar­ko­vić (Pe­ro) Da­vor 20/11/1969.; 607 Mar­ko­vić (Mar­ko) Mla­den 09/03/1947.; 608 Mar­ko­vić (Pa­vo) Ni­ko 18/11/1952.; 609 Mar­ko­vić (Ivan) Ve­li­bor 30/07/1968.; 610 Mar­ko­vić (Ivan) Zdrav­ko 27/01/1955.; 611 Mar­ko­vić (Ma­te) Zvon­ko 27/11/1966.; 612 Mar­ti­no­vić (Ni­ko­la) Ivi­ca 11/03/1970.; 613 Mar­čin­ko (Vi­do) Kar­lo 05/08/1946.; 614 Mar­čin­ko (Vi­do) Dra­go 16/06/1960.; 615 Ma­sle­ša (Baj­ro) Dže­vad 14/01/1973.; 616 Ma­sle­ša (Adem) Ir­fan 24/06/1973.; 617 Ma­sle­ša (Ha­mid) Ju­so 05/01/1974.; 618 Ma­tić (Pe­ro) An­dri­ja 30/07/1960.; 619 Ma­tić (Ju­re) Mir­ko 27/10/1944.; 620 Ma­tić (An­đel­ko) Da­ni­jel 22/01/1975.; 621 Ma­to (Ivan) Bla­že­vić 02/01/1949.; 622 Ma­šić (Ab­du­lah) Ni­had 26/03/1975.; 623 Ma­šić (Me­ho) Va­hi­din 14/04/1967.; 624 Me­da­ra (Mus­ta­fa) Sen­ko 29/07/1966.; 625 Me­din (Av­do) Sa­bi­ha 12/06/1938.; 626 Me­hić (Ća­mil) Amir 17/01/1964.; 627 Me­hić (Ća­zim) El­ve­din 07/11/1961.; 628 Me­hić (Ali­ja) Ha­mid 23/12/1951.; 629 Me­hić (Hi­kmet) Ja­smin 13/10/1977.; 630 Me­hić (Ha­mšo) Sa­bit 13/09/1949.; 631 Me­hić (Ha­lil) Sa­mir 13/07/1969.; 632 Me­hre­mić (Osman) Su­vad 25/07/1964.; 633 Me­mi­džan (Dža­fo) Dže­mal 23/02/1959.; 634 Me­mi­džan (Zi­ba) Sa­bit 22/12/1955.; 635 Me­mić (Sal­ko) Ka­sim 20/05/1967.; 636 Me­mić (Mu­ha­rem) Na­jil 09/10/1967.; 637 Me­mić (Be­šo) Re­džo 16/02/1957.; 638 Me­mić (Zaj­ko) Su­ad 12/10/1973.; 639 Me­mić (Be­šo) Ša­bo 23/06/1949.; 640 Me­mić (Ra­mo) Đe­vad 21/09/1963.; 641 Mer­džo (Ba­ri­ša) To­mi­slav 17/09/1941.; 642 Me­zit (Ša­ban) Der­viš 02/01/1926.; 643 Me­zit (Ibro) Ha­zim 02/01/1940.; 644 Me­zit (Ša­ban) Me­hmed 04/03/1921.; 645 Me­zit (Ha­zim) Ni­had 17/07/1968.; 646 Me­zit (Hu­se­in) Sa­lih 26/10/1923.; 647 Me­ša­no­vić (Mu­ha­rem) Ga­lib 17/07/1955.; 648 Me­šu­kić (Ha­san) Sma­il 03/03/1968.; 649 Mi­jić (Fra­njo) Lu­ka 07/05/1962.; 650 Mi­jić (Ivan) To­mi­slav 04/01/1952.; 651 Mi­ku­lić (Ivan) Dra­gan 22/01/1966.; 652 Mi­li­će­vić (Ni­ko­la) An­te 16/08/1955.; 653 Mi­lje­vić (Emin) Agan 15/02/1954.; 654 Mi­lje­vić (Bi­bo) Ra­sim 12/01/1951.; 655 Mi­lje­vić (Mu­min) Sa­kib 09/02/1964.; 656 Mi­lje­vić (Av­di­ja) Su­ad 14/10/1970.; 657 Mi­loš (Jan­ko) Zvon­ko 31/03/1965.; 658 Mi­lo­vić (Pre­drag) Zlat­ko 12/10/1953.; 659 Mi­loš (Ivan) Mi­le 01/01/1951.; 660 Mla­ko­ta (Mi­jo) Stje­pan 13/10/1935.; 661 Mli­ko­ta (Jo­zo) Bran­ko 18/02/1954.; 662 Mli­ko­ta (Pe­ro) Vla­di­mir 22/09/1970.; 663 Mli­ko­ta (Ivan) Zo­ran 01/01/1962.; 664 Mo­ro (Mus­ta­fa) Mir­sad 15/10/1972.; 665 Mra­vo­vić (Izet) Dže­mal 02/01/1969.; 666 Muf­tić (Bran­ko) Zo­ran 03/10/1954.; 667 Mu­hi­bić (Emin) Alem 02/05/1970.; 668 Mu­hi­bić (Su­lej­man) Ibra­him 02/01/1958.; 669 Mu­hi­bić (Ahmet) Se­nad 08/07/1956.; 670 Mu­hi­bić (Su­lej­man) Sma­jil 16/03/1961.; 671 Mu­jak (Še­rif) Mir­zi­ja 03/11/1967.; 672 Mu­ja­la (Omer) Adem 08/12/1917.; 673 Mu­ja­la (Adem) Ham­za 05/01/1962.; 674 Mu­ja­la (Ahmet) Mus­ta­fa 20/03/1943.; 675 Mu­jić (Fe­him) Ham­do 14/11/1965.; 676 Mu­jić (La­tif) Me­ho 03/01/1967.; 677 Muj­kić (Fa­dil) Be­ja­min 25/11/1972.; 678 Muj­kić (Fa­dil) Ća­mil 29/08/1968.; 679 Mu­ra­to­vić (Hu­so) Ibro 10/10/1957.; 680 Mu­rić (Mu­zli­ja) Rus­tem 18/06/1957.; 681 Mur­tić (Omer) Ibra­him 15/12/1952.; 682 Mur­tić (Der­vo) Su­lej­man 24/01/1951.; 683 Mus­ta­fić (Atif) Adem 13/11/1967.; 684 Mus­ta­fić (Sa­kib) Al­mir 30/05/1964.; 685 Mus­ta­fić (Mu­jo) Ju­suf 07/05/1950.; 686 Mus­ta­fić (Ća­mil) Me­ho 06/04/1920.; 687 Mu­ši­no­vić (Mu­jo) Av­do 05/06/1963.; 688 Mu­ši­no­vić (Ha­san) Ibro 04/08/1950.; 689 Mu­ši­no­vić (Ha­mid) Mi­ra­lem 09/05/1953.; 690 Mu­ši­no­vić (Hu­so) Zi­jad 21/05/1969.; 691 Ne­zi­re­vić (Re­džo) Arif 16/01/1965.; 692 Ne­zi­re­vić (Ahmet) Se­ad 25/06/1978.; 693 Ne­zi­re­vić (Ahmet) Za­im 26/01/1967.; 694 Ne­zi­ro­vić (Se­lim) Šev­ko 29/05/1975.; 695 Ne­zić (Su­lej­man) Esad 16/12/1966.; 696 Ni­kšić (Ili­ja) Bran­ko 08/04/1939.; 697 Ni­kšić (Ša­ban) Ha­san 05/02/1951.; 698 No­va­lić (Pa­šan) Arif 11/04/1963.; 699 No­va­lić (Ra­mo) Emir 06/06/1970.; 700 No­va­lić (Ju­suf) Fa­dil 18/02/1968.; 701 No­va­lić (Ali­ja) Ibra­him 29/01/1953.; 702 No­va­lić (Omer) Zul­fo 14/03/1951.; 703 No­va­lić (Ju­suf) Će­rim 24/04/1972.; 704 Nu­hić (Ibra­him) Al­mir 23/06/1969.; 705 Nu­hić (Aziz) Aziz 01/03/1954.; 706 Nu­hić (Ibro) Dže­ma­il 02/01/1958.; 707 Nu­hić (Ju­suf) Fi­kret 01/08/1971.; 708 Nu­hić (Džan­ko) Ne­zir 04/05/1955.; 709 Nu­hić (Džan­ko) Za­hir 14/08/1952.; 710 Nu­hić (Sal­ko) Še­rif 01/09/1952.; 711 Odža­ko­vić (Me­hmed) Nu­sret 18/12/1973.; 712 Ome­ri­ka (Omer) Ismet 12/07/1961.; 713 Ome­ro­vić (Ne­zir) Hu­sni­ja 02/09/1965.; 714 Ome­ro­vić (Še­rif) Ni­had 09/01/1975.; 715 Ome­ro­vić (Sa­lih) Se­nad 15/11/1969.; 716 Pa­da­lo­vić (Vej­sil) Der­viš 23/09/1949.; 717 Pa­da­lo­vić (Mu­min) El­vir 10/02/1961.; 718 Pa­da­lo­vić (Re­fik) Eve­lin 19/04/1972.; 719 Pa­da­lo­vić (Ća­mil) Izet 24/03/1973.; 720 Pa­da­lo­vić (Der­viš) Sa­mir 20/09/1974.; 721 Pa­je­vić (Asim) Ne­džad 06/06/1971.; 722 Pa­jić (Omer) Edin 06/02/1971.; 723 Pa­jić (Mu­jo) El­vir 01/03/1971.; 724 Pa­jić (Mus­ta­fa) Ra­miz 08/08/1964.; 725 Pa­vić (Stje­pan) Fa­bi­jan 02/10/1956.; 726 Pa­vlo­vić (Stje­pan) Dra­gan 26/11/1969.; 727 Pa­vlo­vić (Pe­ro) Ja­nja 25/06/1953.; 728 Pa­vlo­vić (Stje­pan) Ni­ko­la 06/10/1959.; 729 Pa­vlo­vić (Pe­ro) Pa­vao 16/11/1949.; 730 Pa­vlo­vić (Pa­vao) Ve­li­mir 01/10/1973.; 731 Pa­vlo­vić (Ma­to) Ivan 04/03/1942.; 732 Pa­vlo­vić (Pe­tar) Jo­zo 18/05/1941.; 733 Pa­vlo­vić (Ru­ža) Lju­bo 28/06/1941.; 734 Pa­vlo­vić (Ivan) Sre­ćko 15/01/1971.; 735 Pa­vlo­vić (Stje­pan) Že­ljko 12/10/1967.; 736 Pa­vlo­vić (Stje­pan) Že­ljko 14/06/1955.; 737 Pe­har (Ni­ko­la) Dar­ko 15/11/1963.; 738 Pe­har (Ili­ja) Da­vor 02/03/1967.; 739 Pe­har (An­dri­ja) Go­ran 22/11/1966.; 740 Pe­har (Fi­lip) Ivan 01/08/1963.; 741 Pe­har (Ma­to) Ivan 05/10/1958.; 742 Pe­har (Lo­vro) Ni­ko­la 08/05/1939.; 743 Pe­har (Mar­ko) Stan­ko 01/05/1941.; 744 Pe­kić (Stje­pan) Dra­gan 28/07/1973.; 745 Pe­ko (Pe­ro) Vi­do 08/11/1947.; 746 Pe­lić (Be­go) En­ver 16/02/1941.; 747 Pe­rić (Ili­ja) Dra­gu­tin 03/10/1935.; 748 Per­ko­vić (Vla­do) Vla­di­mir 28/02/1964.; 749 Per­lić (Mi­le) An­to­ni 09/03/1964.; 750 Per­va (Sa­lih) Su­lej­man 17/03/1946.; 751 Pe­trić (Lu­ka) Že­ljko 17/02/1964.; 752 Pe­tro­vić (An­đel­ko) An­tun 13/06/1953.; 753 Pe­tro­vić (Ju­re) Bru­no 13/03/1972.; 754 Pe­tro­vić (Stan­ko) Ivan 19/02/1954.; 755 Pe­tro­vić (An­đel­ko) Mar­ko 09/09/1958.; 756 Pe­tro­vić (Ivan) San­dra 26/07/1974.; 757 Pe­tro­vić (Pe­tar) Zvon­ko 03/06/1955.; 758 Pe­tro­vić (Ni­ko­la) Da­mir 17/10/1971.; 759 Pe­tro­vić (Pe­ro) Ili­ja 09/02/1968.; 760 Pe­tro­vić (Pe­tar) Sre­ćko 19/07/1963.; 761 Pe­tro­vić (Ja­kov) Zdrav­ko 28/08/1957.; 762 Pi­njić (Him­zo) Ner­min 09/09/1973.; 763 Pi­nju­šić (Bo­si­ljko) Jo­zo 12/06/1950.; 764 Pi­nju­šić (Jan­ko) Ma­ra 19/01/1953.; 765 Pi­nju­šić (Pa­ško) Mi­len­ko 01/04/1967.; 766 Pi­nju­šić (Sti­pe) An­to 27/01/1950.; 767 Pi­nju­šić (Bo­si­ljko) Fra­no 13/12/1947.; 768 Pin­tol (Du­ran) Mi­ra­lem 22/02/1965.; 769 Pi­ra­lić (Ra­mo) Se­ad 08/11/1968.; 770 Pi­ri­ja (Pi­njo) Adis 15/02/1971.; 771 Pi­ri­ja (Mu­ha­rem) Him­zo 08/10/1963.; 772 Pi­ri­ja (Fa­dil) Mu­rat 08/05/1967.; 773 Pi­ri­ja (Ća­mil) Pi­njo 03/02/1937.; 774 Pir­kić (Ali­ja) Emdžed 18/10/1941.; 775 Pir­kić (Ab­du­lah) Mit­ko 25/01/1962.; 776 Po­drum (Mu­jo) Mi­ra­lem 20/06/1967.; 777 Po­drum (Adem) Se­na­da 24/08/1959.; 778 Po­kvić (Be­ćir) Esad 20/03/1955.; 779 Po­pla­ta (Ahmet) Er­min 11/02/1966.; 780 Po­pla­ta (Ahmet) Ja­smin 08/01/1965.; 781 Po­tur (Ša­ban) Adem 01/08/1966.; 782 Po­tur (Ha­lil) Be­ćir 21/08/1940.; 783 Po­tur (Ša­ban) Ha­med 03/04/1962.; 784 Po­tur (Osman) Ibro 05/01/1965.; 785 Po­tur (Av­do) Ka­sim 24/06/1974.; 786 Po­tur (Omer) Ri­fi­ja 17/05/1933.; 787 Po­tu­ro­vić (Re­džo) Ahmet 11/10/1950.; 788 Po­tu­ro­vić (Omer) Azim 11/02/1955.; 789 Po­tu­ro­vić (Adem) Se­mir 09/01/1970.; 790 Pra­nić (An­tun) Slav­ko 01/08/1942.; 791 Pra­njić (Ma­ri­jan) Ivan 21/09/1948.; 792 Pra­njić (Zdrav­ko) Vin­ko 06/03/1970.; 793 Pra­njić (Zdrav­ko) Din­ko 17/05/1971.; 795 Pra­vi­dur (Ni­ko­la) Pe­ro 01/01/1940.; 796 Prev­ljak (Sal­ko) Edin 27/07/1962.; 797 Prev­ljak (Ša­ban) Ismet 02/01/1949.; 798 Prev­ljak (Ća­mil) Mus­ta­fa 02/05/1946.; 800 Prev­ljak (Adem) Sma­jo 01/03/1945.; 801 Prev­ljak (Ham­di­ja) Ze­di­na 28/06/1958.; 802 Pri­po (Ju­nuz) Fe­rid 04/03/1964.; 803 Pri­po (Ha­mid) Ham­do 02/01/1964.; 804 Pri­po (Fa­dil) Ja­smin 06/08/1971.; 805 Pri­po (Ju­nuz) Mu­ha­rem 12/04/1962.; 806 Pro­ho (Ša­ban) Ismet 06/08/1958.; 807 Ra­dma­nić (Me­ho) Ahmed 20/01/1966.; 808 Ra­dma­nić (Ali­ja) Šef­ket 16/01/1968.; 809 Ra­doš (Ivan) Mla­den 31/01/1964.; 810 Ra­guž (Ili­ja) Dar­ko 13/10/1973.; 811 Ra­guž (Du­ro) Pe­ro 10/08/1944.; 812 Ra­ić (Ja­kov) Zla­tan 12/09/1956.; 813 Ra­ić (An­đel­ko) An­te 05/06/1944.; 814 Ra­ić (Ili­ja) Din­ko 15/11/1972.; 815 Ra­ić (Ma­to) Ivan 15/06/1963.; 816 Ra­ić (Ma­to) Sti­po 15/10/1955.; 817 Ra­ić (Jo­zo) Jan­ko 11/11/1937.; 818 Ra­ić (Do­ma) Ma­to 02/09/1957.; 819 Ra­ić (Ivan) Stan­ko 30/05/1950.; 820 Ra­jić (Ma­to) Bru­no 19/05/1962.; 821 Ra­jić (Ma­to) Ivi­ća 31/01/1960.; 822 Ra­jić (An­đel­ko) Ra­do­slav 23/02/1961.; 823 Ra­jić (Slav­ko) Ve­se­ljko 11/04/1970.; 824 Ra­jić (Jo­zo) Vil­ko 12/12/1962.; 825 Ra­jić (Ivan) Zdrav­ko 17/07/1965.; 826 Ra­jić (Ivi­ca) Dar­ko 31/12/1954.; 827 Ra­jić (Mi­jo) Je­la 02/04/1952.; 828 Ra­jić (Že­ljko) Sti­po 20/01/1953.; 829 Ra­mić (Emin) Agan 17/03/1962.; 830 Ra­mić (Ibra­him) Azim 02/01/1963.; 831 Ra­mić (Me­hmed) Edin 20/09/1972.; 832 Ra­mić (Ve­hbi­ja) Za­jim 21/01/1959.; 833 Ra­mić (Ha­lil) Zi­jo 07/05/1960.; 834 Ra­spu­dić (Mar­tin) Dra­go 17/02/1947.; 835 Ra­spu­dić (An­dri­ja) Mar­ko 25/06/1956.; 836 Ra­spu­dić (Ivan) Dra­gan 31/05/1970.; 837 Re­dže­po­vac (Me­ho) Adem 17/05/1972.; 838 Re­džo­vić (Osman) Se­lim 11/10/1954.; 839 Re­pe­ša (Aziz) Zi­jad 10/05/1959.; 840 Re­zo (Slav­ko) Lju­bo 26/12/1948.; 841 Re­dić (Ša­ban) Der­viš 26/06/1971.; 842 Ri­zva­no­vić (Re­uf) Re­fik 24/06/1961.; 843 Ri­zvić (Me­hmed) Mi­ra­lem 03/05/1970.; 844 Ro­ta (Pe­ro) Mar­ko 23/09/1943.; 845 Ro­ta (Mar­ko) Pe­ro 02/01/1967.; 846 Ro­zić (Pa­vo) Stje­pan 07/08/1937.; 847 Rus­tić (Ali­ja) Sa­mir 05/01/1975.; 848 Ru­žić (Pe­ro) Jo­sip 25/01/1957.; 849 Ru­žić (Stan­ko) Lu­ka 02/08/1934.; 850 Sa­kić (Osman) Ahmet 13/08/1952.; 851 Sa­kić (Ve­hbi­ja) Amir 27/10/1975.; 852 Sa­kić (Uze­ir) Me­ho 09/01/1972.; 853 Sa­li­ha­mi­džić (Ha­san) Zi­jad 23/07/1948.; 854 Sa­li­ho­vić (Vej­sil) Sal­ko 07/10/1973.; 855 Sa­li­ho­vić (Ša­ban) Sal­ko 20/06/1950.; 856 Sa­raj­lić (Me­hmed) Mu­ha­med 05/01/1969.; 857 Sa­raj­lić (Me­hmed) Mu­ha­rem 29/08/1964.; 858 Sa­raj­lić (Ejub) Sa­dat 05/05/1972.; 859 Sa­raj­lić (Ejub) Sa­fet 20/09/1970.; 860 Sa­vić (Bo­ži­dar) Bran­ko 29/03/1965.; 861 Se­fe­ro­vić (Mu­jo) Za­im 28/04/1968.; 862 Se­li­mo­vić (Hu­so) Se­na­hid 20/11/1957.; 863 Si­tar (Atif) Me­ho 27/09/1972.; 864 Si­vri­ja (Re­džo) Mu­jo 03/05/1949.; 865 Sko­ru­pan (Sal­ko) Adil 19/03/1966.; 866 Sko­či­bu­šić (Ivan) Stje­pan 07/10/1951.; 867 Sma­jil­ho­džić (Sal­ko) Mu­ha­med 27/02/1963.; 868 Sma­jić (Me­šan) Dža­fo 05/03/1935.; 869 Sma­jić (Ća­mil) En­ver 06/06/1969.; 870 Sma­jić (Ha­san) Ra­miz 08/07/1951.; 871 Smo­ljan (Slav­ko) Bru­no 19/08/1971.; 872 Smo­ljan (Mi­ro­slav) Mla­den 24/10/1975.; 873 Smo­ljan (Slav­ko) To­mi­slav 07/03/1969.; 874 Smo­ljan (Slav­ko) Zo­ran 04/10/1964.; 875 So­ko­lo­vić (Mu­jo) Ni­had 02/03/1955.; 876 So­ko­lo­vić (Fe­him) Sal­ko 03/12/1961.; 877 Spi­ljak (Fe­him) Uze­ir 14/02/1968.; 878 Spi­ljak (Fe­him) Ze­na­id 23/05/1973.; 879 Sta­nić (Pe­tar) Bo­si­ljko 02/01/1970.; 880 Sta­nić (Lu­ka) Ivan 28/04/1961.; 881 Sta­nić (Ivi­ca) Slav­ko 29/10/1951.; 882 Sta­nić (Ili­ja) Pe­ro 07/08/1954.; 883 Sta­nić (An­đel­ko) Stan­ko 23/02/1948.; 884 Sti­pan (Mi­jo) Ša­rić 06/05/1960.; 885 Sti­pa­no­vić (Jo­zo) Pe­ro 04/08/1953.; 886 Sti­pa­no­vić (Jo­ze) Ve­sna 08/05/1950.; 887 Stje­pa­no­vić (Sti­pe) Mi­ro 03/01/1971.; 888 Sto­ja­no­vić (Ili­ja) Sti­po 30/09/1969.; 889 Su­ba­šić (Ju­suf) Fa­dil 03/05/1961.; 890 Su­dar (Ma­to) Ni­ko­la 16/09/1964.; 891 Sul­ta­nić (Adem) El­ve­din 26/05/1974.; 892 Sul­ta­nić (Ha­lil) Fa­jik 24/06/1953.; 893 Sul­ta­nić (Ibro) Ra­miz 15/02/1960.; 894 Sul­tić (Fa­dil) Edin 16/12/1971.; 895 Sul­tić (Ju­suf) Mu­ha­rem 29/08/1967.; 896 Sul­tić (Baj­ro) Ni­had 06/09/1971.; 897 Sul­tić (Re­džo) Sa­bit 13/03/1953.; 898 Su­va­rić (Ha­mid) Ham­di­ja 17/12/1949.; 899 Su­šac (An­dri­ja) Dan­ko 30/07/1972.; 900 Ta­bak (Šem­so) Alen 08/01/1967.; 901 Ta­bak (Šem­so) Še­rif 09/10/1969.; 902 Ta­ba­ko­vić (Ju­so) Se­nad 27/04/1963.; 903 Ta­di­ja­no­vić (Zvo­ni­mir) Ma­rio 11/11/1975.; 904 Te­le­to­vić (Mu­jo) Der­viš 23/07/1955.; 905 Te­le­to­vić (Osman) Ham­do 12/01/1928.; 906 Te­le­to­vić (Re­džo) Mir­sad 07/04/1965.; 907 Te­le­to­vić (Ham­di­ja) Nu­sret 16/08/1963.; 908 Te­le­to­vić (Mu­ha­rem) Sa­bit 14/09/1966.; 909 Te­le­to­vić (Ham­di­ja) Sa­dik 31/08/1954.; 910 Te­le­to­vić (Mu­jo) Sal­ko 26/03/1956.; 911 Te­le­to­vić (Ham­do) Sel­ver 13/02/1967.; 912 Ter­zić (Ša­ban) Se­ad 19/02/1968.; 913 Ti­kve­ša (Baj­ro) Alen 02/05/1973.; 914 Ti­njak (Me­ho) Fe­hrat 25/03/1948.; 915 Ti­njak (Mu­jo) Ha­lil 02/01/1953.; 916 Ti­njak (Ali­ja) Mi­ra­lem 12/01/1967.; 917 Ti­njak (Hu­so) Ri­zvan 02/05/1956.; 918 Ti­njak (Nu­han) Ta­hir 16/01/1971.; 919 Ti­pu­rić (Zvon­ko) Dra­go 24/03/1954.; 920 Ti­pu­rić (Vje­ko­slav) Zdrav­ko 01/01/1961.; 921 Ti­pu­rić (Vje­ko­slav) Dra­go 10/06/1952.; 922 Ti­ro (Ismet) Enes 08/04/1970.; 923 Ti­ro (Mus­ta­fa) Đe­vad 10/09/1968.; 924 To­mić (An­te) Mi­ro 01/09/1963.; 925 To­mić (Ili­ja) Zvon­ko 03/09/1950.; 926 To­mić (Pe­ro) Zvon­ko 27/01/1957.; 927 To­mić (Ivan) Ma­ri­jan 20/11/1959.; 928 To­pa­lo­vić (Ejub) Edin 20/01/1972.; 929 To­pa­lo­vić (Mu­jo) Ejub 15/03/1938.; 930 To­pa­lo­vić (Der­viš) Ke­mal 09/01/1971.; 931 Treš­njo (Me­ho) Ali­ja 02/05/1925.; 932 Treš­njo (Sa­fet) Hu­sni­ja 23/01/1975.; 933 Treš­njo (Sa­fet) Nur­ko 21/04/1966.; 934 Treš­njo (Sa­fet) Nu­sret 01/01/1969.; 935 Treš­njo (Vej­sil) Ra­sim 03/03/1965.; 936 Trlin (Ivan) Fra­njo 12/04/1949.; 937 Trlin (Ivan) Ni­ko­la 15/02/1947.; 938 Trnka (Šev­ko) Ne­zir 02/06/1962.; 939 Trnka (Ra­šid) Ra­mo 02/04/1964.; 940 Tu­ca­ko­vić (Ibro) Haj­ra 03/01/1955.; 941 Tu­ca­ko­vić (Hu­so) Ha­lil 19/01/1955.; 942 Tu­ca­ko­vić (Hu­so) Ha­ta 02/08/1923.; 943 Tu­ca­ko­vić (Ša­ban) Ra­mo 27/10/1971.; 944 Tu­fe­gdži­ja (Me­ho) Ahmet 29/09/1953.; 945 Tu­kić (Me­hmed) Fe­hro 03/09/1954.; 946 Tu­rak (Atif) Ibra­him 23/07/1962.; 947 Tur­ko­vić (Ali­ja) Ismet 05/01/1972.; 948 Tur­ko­vić (Ha­sib) Se­na­din 21/07/1964.; 949 Ušto (Enes) Mu­jo 04/03/1977.; 950 Vaj­zo­vić (Ka­sim) Ra­sim 25/02/1947.; 951 Ve­la­gić (Ha­mid) Amir 01/10/1975.; 952 Ve­ljko­vić (Hu­so) Na­zif 02/09/1960.; 953 Ve­ljko­vić (Me­ho) Sa­jid 04/06/1958.; 954 Ve­ljko­vić (Mu­min) Sel­ver 02/01/1962.; 955 Vi­da­čko­vić (Stan­ko) Din­ko 04/10/1962.; 956 Vi­da­čko­vić (Mil­ka) Mir­ko 23/11/1962.; 957 Vi­da­čko­vić (An­đel­ko) Mi­ro 15/09/1968.; 958 Vi­da­čko­vić (An­đel­ko) Vje­ko­slav 12/03/1972.; 959 Vi­do­vić (Mir­ko) Mio­drag 20/09/1967.; 960 Vo­lo­der (Ibro) Ahmet 25/05/1952.; 961 Vo­lo­der (Omer) Mu­ji­ća 27/01/1952.; 962 Vo­lo­der (Ša­ban) Su­ad 20/08/1966.; 963 Vo­do (Mus­ta­fa) Va­hid 14/07/1969.; 964 Vra­njkić (Ni­ko­la) Jo­zip 03/01/1959.; 965 Vrtić (Der­vo) Him­zo 06/02/1953.; 966 Vrtić (Der­vo) Mi­ra­lem 02/05/1963.; 967 Vrtić (Der­vo) Pa­šo 01/01/1946.; 968 Vrtić (Ahmet) Rem­zo 06/08/1962.; 969 Vrtić (Ham­do) Sa­bit 21/05/1963.; 970 Vu­ji­če­vić (Bo­si­ljko) Ivan 05/04/1969.; 971 Vu­ji­če­vić (Ma­to) Vin­ko 13/01/1959.; 972 Vu­ji­če­vić (Sti­po) Ivo 06/09/1946.; 973 Za­hi­ro­vić (Re­džo) Ju­suf 04/01/1950.; 974 Za­li­hić (Mu­jo) Ra­šid 14/10/1958.; 975 Za­li­hić (Ibra­him) Ša­ban 29/01/1962.; 976 Za­lup (Der­vo) Ibra­him 14/09/1925.; 977 Za­lup (Ra­gib) Sa­bit 18/03/1968.; 978 Za­te­ga (Ibra­him) Ahmet 05/02/1943.; 979 Za­te­ga (Fa­dil) Be­ja­mil 13/11/1963.; 980 Za­te­ga (Be­go) Sa­id 14/07/1955.; 981 Za­te­ga (Hu­so) Zejr 19/08/1952.; 982 Za­te­ga (Ago) Ša­ban 17/06/1954.; 983 Ze­bić (Ši­mun) Da­rio 19/10/1971.; 984 Ze­le­ni­ka (An­te) Zdrav­ko 20/11/1952.; 985 Ze­lić (Sma­jo) Ibro 02/01/1955.; 986 Ze­rem (Baj­ro) Be­nja­min 16/11/1969.; 987 Zov­ko (Ju­re) Ivan 16/11/1936.; 988 Zov­ko (Ma­to) Ivan 29/04/1946.; 989 Zov­ko (Ra­de) Ja­dran­ka 20/12/1953.; 990 Zov­ko (Ju­re) Ra­do­slav 07/06/1949.; 991 Zov­ko (Ivan) Slo­bo­dan 15/10/1963.; 992 Zov­ko (Pe­tar) Sto­ja 10/11/1942.; 993 Zov­ko (Mar­ko) Zo­ran 08/01/1961.; 994 Zu­kić (Ali­ja) Emir 10/04/1973.; 995 Ša­ba­no­vić (Omer) Ibro 04/01/1958.; 996 Ša­ba­no­vić (Sal­ko) Pa­šo 20/10/1958.; 997 Ša­bić (Zi­kri­ja) Idriz 08/04/1958.; 998 Ša­bić (Ali­ja) Mi­ra­lem 26/03/1963.; 999 Ša­hi­no­vić (Emin) El­vir 08/11/1970.; 1000 Ša­hi­no­vić (Ali­ja) Sa­fet 13/12/1949.; 1001 Ša­hi­no­vić (Re­džo) Sa­lem 27/02/1958.; 1002 Ša­šić (Sa­bit) Emir 27/04/1958.; 1003 Še­hić (Asim) Ref­ko 29/01/1960.; 1004 Še­ke­ri­ja (Vin­ko) An­đel­ko 04/06/1961.; 1005 Še­re­met (Ekrem) Adis 02/03/1970.; 1006 Ši­lić (Šće­po) Ma­rin­ko 11/05/1942.; 1007 Ši­lić (Mar­jan) Ma­rio 28/02/1968.; 1008 Ši­lić (Ivan) Pa­vle 02/03/1942.; 1009 Ši­lić (Mar­ko) Pe­ro 30/04/1956.; 1010 Ši­lić (Slav­ko) Zden­ko 21/09/1963.; 1011 Ši­mić (Ma­to) Dra­gan 06/02/1962.; 1012 Ši­mić (Pe­ro) Lji­lja­na 20/02/1943.; 1013 Ši­mić (Ma­to) Vlat­ko 23/09/1945.; 1014 Ši­mić (Sla­vo­ljub) Zdrav­ko 07/04/1962.; 1015 Ši­mu­no­vić (Ba­ri­ša) Dar­ko 05/11/1961.; 1016 Ši­mu­no­vić (Sto­jan) Dra­gi­ća 25/10/1947.; 1017 Ši­mu­no­vić (Slav­ko) Kru­no­slav 28/11/1959.; 1018 Ši­mu­no­vić (Ni­ko­la) Ma­rin 17/10/1963.; 1019 Ši­mu­no­vić (Dra­go) Zdrav­ko 07/07/1960.; 1020 Ši­tum (Pe­ro) Blaž 11/04/1952.; 1021 Ši­šić (Se­lim) Amir 18/11/1971.; 1022 Šlji­vo (Av­di­ja) Ismet 10/12/1959.; 1023 Šo­ljić (Mus­ta­fa) Fa­dil 03/08/1967.; 1024 Šo­ljić (Der­viš) Šem­so 20/08/1956.; 1025 Šo­ro (Mu­šo) Ali­ja 16/03/1949.; 1026 Šo­to (Ismet) Esad 10/01/1971.; 1027 Šo­to (Av­do) Ra­mo 06/12/1955.; 1028 Šo­to (Ra­sim) Se­jo 25/10/1972.; 1029 Špa­go (Mu­jo) Dže­mil 13/01/1969.; 1030 Špa­go (Ali­ja) Edin 12/11/1961.; 1031 Špu­ren (Sa­dik) Admir 18/07/1974.; 1032 Špu­ren (Me­ho) Ahmo 15/12/1955.; 1033 Šte­ta (Ahmet) En­ver 23/09/1972.; 1034 Šunj (Sma­il) Ha­ris 06/08/1969.; 1035 Šunj (Ha­lil) Še­hzad 01/11/1966.; 1036 Šu­njić (Mar­ko) An­đel­ko 23/01/1950.; 1037 Šu­njić (Mar­ko) Zvon­ko 31/03/1956.; 1038 Že­ti­ca (Ra­mo) Sa­lem 10/04/1956.; 1039 Ži­ko (Sa­fet) Mir­sad 22/01/1961.; 1040 Ži­ko (Ma­lić) Se­jad 01/06/1971.; 1041 Ži­lić (Mi­jo) Da­mir 10/02/1973.; 1042 Ši­lić (Lu­ka) Ber­nar­din 21/01/1941.; 1043 Ši­lić (Ivan) Ivan 20/03/1939.; 1044 Ši­lić (An­te) Mla­den 26/03/1967.; 1045 Ši­lić (Lu­ka) Ni­ko­la 22/09/1947.; 1046 Ši­lić (Slav­ko) Stje­pan 09/05/1948.; 1047 Ši­mu­no­vić (Stan­ko) Dra­gan 22/09/1957.; 1048 Ši­mu­no­vić (Jo­zo) Dra­go 15/10/1960.; 1049 Ši­mu­no­vić (Sto­jan) Ili­ja 24/06/1968.; 1050 Ši­mu­no­vić (Ja­kov) Ivan 04/03/1972.; 1051 Ši­mu­no­vić (Ni­ko­la) Ivan 06/04/1936.; 1052 Ši­mu­no­vić (Ili­ja) Ja­sna 10/01/1964.; 1053 Ši­lić (Pe­ro) Pre­drag 21/12/1961.; 1054 Ši­lić (Ma­to) Ru­ži­ca 15/12/1961.; 1055 Će­lić (An­đel­ko) Mla­den 01/01/1947.; 1056 Će­sir (Omer) Fa­ruk 20/11/1950.; 1057 Će­sir (Osman) Ha­sna 20/05/1922.; 1058 Će­sir (Mu­jo) Hu­so 13/11/1969.; 1059 Će­sir (Av­do) Mus­ta­fa 24/01/1971.; 1060 Ći­bo (Ša­ćir) El­ve­din 20/07/1973.; 1061 Ći­bo (Mu­min) Enes 05/01/1972.; 1062 Ći­bo (Ibro) Esad 08/02/1959.; 1063 Ći­bo (Ha­lil) Fe­rid 10/01/1969.; 1064 Ći­bo (Ha­mid) Islam 31/01/1973.; 1065 Ći­bo (Fe­him) Ismet 26/06/1954.; 1066 Ći­bo (Me­ho) Ka­sim 11/02/1970.; 1067 Ći­bo (Osman) Ra­miz 29/01/1965.; 1068 Ći­bo (Fe­him) Ra­sim 17/08/1952.; 1069 Ći­bo (Hu­so) Sa­bit 27/03/1971.; 1070 Ći­bo (Sal­ko) Sa­fet 04/01/1970.; 1071 Ći­bo (Ham­di­ja) Sal­ko 01/09/1961.; 1072 Ći­bo (Ju­suf) Sal­ko 27/03/1957.; 1073 Ći­bo (Ša­ćir) Se­na­din 06/09/1967.; 1074 Ći­šo (Mu­jo) Asim 03/07/1962.; 1075 Ći­šo (Be­šir) Sa­li­ha 10/03/1932.; 1076 Ćoh­ko­vić (Ali­ja) Ham­di­ja 10/08/1956.; 1077 Ćo­rić (Mu­jo) Ali­ja 11/08/1952.; 1078 Ćo­rić (Sal­ko) Hu­so 19/11/1971.; 1079 Ćo­rić (Sal­ko) Sa­dik 14/05/1970.; 1080 Ćo­rić (Ahmet) Ša­ban 15/09/1972.; 1081 Ćo­sić (Me­hmed) Adem 17/03/1970.; 1082 Ćo­sić (Be­go) Ed­hem 06/01/1949.; 1083 Ćo­sić (Ahmet) Islam 09/02/1961.; 1084 Ćo­sić (Mus­ta­fa) Mu­amer 25/01/1975.; 1085 Ćo­sić (Adem) Sa­bit 10/05/1933.; 1086 Ćo­sić (Asim) Se­ad 12/10/1964.; 1087 Ćo­sić (Ša­ban) Va­hi­din 14/02/1971.; 1088 Ćo­sić (Mu­ha­rem) Đe­vad 20/04/1971.; 1089 Ću­kas (Ra­mo) Ha­lil 06/09/1965.; 1090 Ću­kas (Ibro) Va­hid 27/08/1968.; 1091 Ću­kaz (Arif) Adem 16/08/1951.; 1092 Ću­kle (Fa­dil) Mir­sad 25/10/1969.; 1093 Ću­pi­na (Mu­šan) Go­ran 23/09/1960.; 1094 Ću­pi­na (Be­ćir) Mu­šan 17/09/1920.; 1095 Ča­jić (Osman) Ali­ja 20/04/1944.; 1096 Ča­jić (Ahmet) Aziz 28/10/1964.; 1097 Ča­jić (Ahmet) Ham­di­ja 01/07/1953.; 1098 Ča­jić (Ra­mo) Sa­ba­hu­din 02/01/1972.; 1099 Ča­mdži­ja (Ali­ja) El­vis 30/12/1974.; 1100 Ča­mo (Ahmet) Ali­ja 22/09/1969.; 1101 Čar­džić (Mu­ha­rem) Al­mir 27/06/1972.; 1102 Češ­ljar (Ma­to) Zdrav­ko 12/02/1964.; 1103 Čoh­ko­vić (Be­gan) Esad 14/11/1972.; 1104 Čoh­ko­vić (Bi­ber) Mu­ha­med 03/01/1958.; 1105 Čoh­ko­vić (Ša­ban) Še­rif 01/08/1953.; 1106 Čo­lić (Der­vo) Šef­ki­ja 10/08/1969.; 1107 Čo­ma­ga (Mu­jo) Ra­miz 24/04/1955.; 1108 Čo­mor (Baj­ro) Mir­sad 03/03/1967.; 1109 Čo­mor (Sal­ko) Še­rif 20/05/1961.; 1110 Čo­pelj (Mus­ta­fa) Ni­had 13/08/1950.; 1111 Ču­kle (Ha­san) Ali­ja 23/04/1951.; 1112 Ču­kle (Baj­ro) Mu­ha­rem 03/08/1951.; 1113 Čus­to­vić (Na­zif) Su­ad 14/10/1965.; 1114 Ču­tu­ra (Fra­njo) Jan­ko 20/01/1960.; 1115 Đi­pa (Omer) Šu­cri­ja 01/01/1962.; 1116 Đi­ver (Ša­ban) Edin 14/11/1973.; 1117 Đi­ver (Mu­min) Mir­so 21/11/1959.; 1118 Đo­gić (Me­hme­da­li­ja) Amir 01/01/1952.; 1119 Đor­dić (Trif­ko) Sta­na 23/07/1914.; 1120 Đu­lić (Sal­ko) Va­hi­din 19/02/1974.Pre­gled pri­ma­la­ca po­ro­di­čne/obi­telj­ske in­va­li­dni­ne1 Adi­lo­vić (Nu­han) Adi­sa 01/01/1994.; 2 Agić (Omer) Fa­ta 09/01/1959.; 3 Agić (Ibro) Še­ri­fa 16/09/1943.; 4 Ahmić (Ha­šim) Zi­ba 07/05/1914.; 5 Aja­no­vić (Mu­ha­rem) Fe­ri­da 01/02/1930.; 6 Ala­gić (Ća­zim) Aji­ša 01/07/1953.; 7 Ali­ba­šić (Ibro) Omer 06/10/1945.; 8 Ali­ka­dić (En­ver) Fi­kre­ta 05/11/1942.; 9 Ali­ka­dić (Abid) Zil­fa 10/07/1923.; 10 Alić (Dža­fer) Ali­ja 15/08/1945.; 11 Alić (Ha­lil) Haj­ri­ja 24/04/1955.; 12 Alić (Pa­šan) Nu­ra 15/08/1954.; 13 Alić (Ham­di­ja) Ti­dža 04/10/1948.; 14 Alić (Ismet) Šem­sa 14/11/1961.; 15 An­tić (Da­ni­lo) Cvi­ja 07/04/1933.; 16 Ar­na­ut (Me­ho) He­ma 13/03/1946.; 17 Ar­na­ut (Ali­ja) Sa­da 26/04/1953.; 18 Ar­na­ut (Ća­mil) Še­fi­ka 12/03/1956.; 19 Ar­na­ut (Omer) Će­ri­ma 12/10/1955.; 20 Av­di­be­go­vić (Ali­ja) Adnan 14/04/1990.; 21 Azi­no­vić (Stan­ko) Lju­bi­ca 14/09/1944.; 22 Azi­no­vić (Ma­te) Na­da 11/07/1946.; 23 Azi­no­vić (Ili­ja) Ru­ža 08/01/1933.; 24 Ba­hti­jar (Sal­ko) Hu­so 12/11/1948.; 25 Ba­jić (Mu­jo) Dža­fo 01/03/1941.; 26 Ba­jić (Ibro) Emi­na 01/03/1924.; 27 Ba­jić (Re­džo) Haj­ra 15/12/1954.; 28 Ba­jić (Hu­so) Ha­bi­ba 05/01/1962.; 29 Ba­jić (Omer) Ha­lil 05/01/1925.; 30 Ba­jić (Ibro) Sa­la 19/03/1951.; 31 Ba­lić (Vej­sil) Du­ran 07/01/1932.; 32 Ba­lić (Pa­šan) Esma 15/06/1940.; 33 Ba­lić (Omer) Emi­na 17/01/1940.; 34 Ba­lić (Ra­mo) Has­ka 04/11/1935.; 35 Ba­lić (Ra­mo) Has­ka 04/11/1935.; 36 Ba­lić (Ibro) Mej­re­ma 02/04/1939.; 37 Ba­lić (Na­zif) Ra­miz 25/08/1945.; 38 Ba­lić (Ća­mil) Sma­il 12/06/1935.; 39 Ba­lić (Ahmet) Še­rif 01/03/1943.; 40 Ban­da (Ha­lil) Du­ran 14/11/1932.; 41 Ba­ra­ko­vić (Re­džo) Še­ćka 25/02/1954.; 42 Ba­ra­li­ja (Se­jo) Dže­nis 10/10/1991.; 43 Ba­ra­li­ja (Ibro) Ha­lil 05/07/1942.; 44 Be­bek (Mi­jo) Lu­ci­ja 13/12/1935.; 45 Be­gta­še­vić (Pa­šo) Fe­hi­ma 10/01/1940.; 46 Be­ha (Sa­lih) Emi­na 10/09/1962.; 47 Be­ha (Me­hmed) Ze­hra 20/08/1933.; 48 Be­rić (Ha­so) Fa­ta 10/11/1941.; 49 Be­či­ro­vić (Mu­min) Me­hmed 05/01/1936.; 50 Bi­ber (Me­ho) Fa­ta 28/11/1922.; 51 Bi­ber (Ša­ćir) Hu­mi­ja 20/01/1925.; 52 Bi­ber (Ali­ja) Zej­nil 10/01/1939.; 53 Bi­ber (Mu­rat) Ća­mi­la 27/11/1950.; 54 Bi­la­no­vić (Ha­lil) Ha­va 15/10/1958.; 55 Bla­že­vić (Fi­lip-Jo­han) Ana 28/12/1938.; 56 Bla­že­vić (Mar­ko) Zdrav­ka 17/10/1962.; 57 Bla­žE­vić (Ili­ja) Jo­zo 19/03/1933 90012.; 58 Bo­gdan (Si­mo) Sta­na 14/07/1942 90035.; 59 Boj­čić (Hu­so) Mu­jo 01/11/1948.; 60 Boj­čić (Hu­so) Osman 06/04/1943.; 61 Bo­lo­ban (Ali­ja) Ala­ga 06/01/1937.; 62 Bo­lo­ban (Mu­jo) Ali­ja 20/11/1934.; 63 Bo­lo­ban (Bi­bo) Emi­na 27/07/1945.; 64 Bo­lo­ban (Hi­da­jet) Fa­ti­ma 15/02/1963.; 65 Bo­lo­ban (Mu­jo) Ha­sna 19/10/1926.; 66 Bo­lo­ban (Fa­dil) Ha­sna 31/07/1959.; 67 Bo­lo­ban (Ra­mo) Mu­jo 05/01/1947.; 68 Bo­lo­ban (Osman) Ra­hi­ma 15/02/1930.; 69 Bo­lo­ban (Ša­ban) Rem­za 24/03/1961.; 70 Bo­ras (Šće­po) Zo­ra 30/10/1938.; 71 Bo­rić (Baj­ro) Ša­ban 05/01/1934.; 72 Bo­žić (Ivan) Slav­ko 13/10/1950.; 73 Bu­ba­lo (Ra­sim) Ar­min 26/06/1996.; 74 Bu­ba­lo (Av­do) Ha­sna 22/10/1937.; 75 Bu­ba­lo (Ali­ja) Ka­da 12/01/1963.; 76 Bu­dim (Mus­ta­fa) Šev­ka 02/08/1949.; 77 Bu­lić (Ahmet) Ka­di­ra 20/10/1942.; 78 Bu­rić (Ili­ja) Del­fa 06/02/1929.; 79 Bu­rić (Ivan) Ja­nja 16/07/1922.; 80 Bu­tu­ro­vić (Ju­nuz) Haj­ri­ja 07/05/1938.; 81 Bu­zuk (Ta­di­ja) Ja­kov 22/10/1936.; 82 Ce­ro (Ća­mil) Emi­na 11/04/1948.; 83 Ce­ro (Mu­jo) Ibro 12/01/1938.; 84 Ce­ro (Der­vo) Mu­ne­ve­ra 29/08/1964.; 85 Co­ko­ja (Atif) Ša­ći­ra 01/03/1951.; 86 Da­gu­da (Omer) Ismet 15/12/1947.; 87 De­dić (Dža­fo) Ha­san 12/02/1939.; 88 De­la­lić (Imšir) Der­vi­ša 07/01/1943.; 89 De­la­lić (Ahmet) Na­za 06/12/1943.; 90 De­mi­ro­vić (Mu­šan) Asim 23/06/1948.; 91 De­mi­ro­vić (Abid) Za­hir 14/01/1948.; 92 Drež­njak (Ahmet) Ha­mi­da 16/04/1970.; 93 Drljo (Ili­ja) Ma­re 22/05/1938.; 94 Du­ran (Osman) Mu­jo 25/06/1927.; 95 Du­ran (Goj­ko) Ta­tja­na 06/06/1960.; 96 Du­ra­no­vić (Ga­lib) Bel­ma 16/02/1973.; 97 Du­ra­no­vić (Osman) Ha­ta 07/08/1945.; 98 Du­ra­no­vić (Osman) Ha­ta 07/08/1945.; 99 Duv­njak (Hu­so) Aiša 08/04/1925.; 100 Duv­njak (Av­do) Mel­ca 06/05/1956.; 101 Duv­njak (Ju­suf) Mer­ka 08/10/1967.; 102 Duv­njak (Mu­jo) Ra­mi­za 29/06/1950.; 103 Duv­njak (Mu­jo) Sal­ko 25/04/1934.; 104 Dža­fe­ra­gić (Asim) Mu­gdim 26/02/1936.; 105 Dža­jić (Osman) Ahmet 11/03/1946.; 106 Dža­jić (Mu­jo) Mi­na 02/06/1946.; 107 Dža­jić (Re­džo) Šu­hra 25/05/1939.; 108 Dže­li­lo­vić (Me­ho) Mej­ra 01/03/1924.; 109 Dži­no (Me­hmed) Azim 07/01/1936.; 110 Dži­no (Ibro) Mu­ni­ra 13/05/1942.; 111 Dži­no (Ha­san) Ra­bi­ja 01/09/1956.; 112 Dži­no (Atif) Sa­fi­ja 16/12/1958.; 113 Fer­ha­tbe­go­vić (Mu­ha­rem) Vej­sil 10/05/1930.; 114 Fi­šić (Ahmet) Ra­ha 30/10/1942.; 115 Ga­be­la (Der­viš) Ra­bi­ja 10/08/1962.; 116 Ga­gu­la (Sma­jo) Ju­suf 12/11/1947.; 117 Ga­kić (Av­do) Fa­ta 02/06/1957.; 118 Ga­kić (Ra­mo) Fe­him 01/03/1941.; 119 Ga­kić (Ra­mo) Ha­mid 10/02/1947.; 120 Ga­kić (Ra­mo) Ha­mid 10/02/1947.; 121 Ga­kić (Ra­mo) Mu­jo 06/01/1940.; 122 Gra­ho (Ra­mo) Še­rif 04/08/1949.; 123 Grcić (Ne­zir) Me­hmed 30/04/1931.; 124 Ha­bi­bi­ja (Mu­jo) Emi­na 20/05/1943.; 125 Ha­bi­bi­ja (Sal­ko) Va­sva 17/05/1949.; 126 Ha­bi­bi­ja (Ra­mo) Še­fi­ka 15/10/1945.; 127 Ha­bi­bi­ja (Av­do) Še­rif 17/08/1936.; 128 Ha­džaj­lić (Me­hlil) Ha­ti­dža 22/09/1952.; 129 Ha­dži­alić (Še­rif) Emi­ra 22/10/1956.; 130 Ha­dži­alić (Ibra­him) Mu­ha­med 28/07/1931.; 131 Ha­dži­alić (Ze­na­id) Ze­na­id 12/08/1994.; 132 Haj­dar (Ibro) Der­vi­ša 22/11/1945.; 133 Haj­dar (Du­ran) Edi­na 29/12/1963.; 134 Haj­dar (Omer) Fa­ti­ma 21/10/1958.; 135 Haj­dar (Ra­mo) Na­zif 20/10/1947.; 136 Haj­dar (Der­vo) Zi­ba 22/03/1934.; 137 Haj­dar (Ha­san) Zaj­ko 18/10/1929.; 138 Haj­duk (Za­jim) Du­nja 22/02/1962.; 139 Ha­ka­lo­vić (Zaj­ko) Fa­di­la 28/01/1935.; 140 Ha­ka­lo­vić (Ša­ban) Ismet 01/02/1946.; 141 Ha­ka­lo­vić (Ali­ja) Ple­ma 01/08/1941.; 142 Ha­ka­lo­vić (Ham­do) Re­di­ba 23/01/1959.; 143 Ha­ka­lo­vić (Ha­mid) Ra­ši­da 27/04/1971.; 144 Ha­ka­lo­vić (Ša­ban) Sa­fet 07/03/1940.; 145 Ha­ka­lo­vić (Ham­do) Za­jim 05/01/1943.; 146 Ha­le­bić (Ali­ja) Enes 20/05/1952.; 147 Ha­le­bić (Me­ho) Sa­fet 25/05/1935.; 148 Ha­lil­ho­džić (Me­hmed) In­di­ra 28/01/1962.; 149 Ha­lil­ho­džić (Sal­ko) Pa­ša 15/06/1936.; 150 Ha­li­lo­vić (Du­ran) Mu­ha­rem 15/06/1937.; 151 Ha­li­lo­vić (Osman) Zi­la 02/01/1958.; 152 Ha­nić (Mu­min) Fe­hi­ma 06/03/1956.; 153 Ha­nić (Ibro) Ibro 24/03/1949.; 154 Ha­daj­li­ja (Hu­so) Av­do 02/02/1937.; 155 Ha­dav­di­ja (Ća­mil) Za­hi­da 21/08/1953.; 156 He­bi­bo­vić (Osman) Ahmet 25/07/1929.; 157 He­bi­bo­vić (Osman) Hu­ma 20/01/1958.; 158 He­bi­bo­vić (Re­džo) Ife­ta 18/09/1965.; 159 He­bi­bo­vić (Se­lim) Mun­ta 01/05/1933.; 160 He­bi­bo­vić (Ahmet) Ša­ći­ra 01/07/1939.; 161 He­bi­bo­vić (Ahmet) Ća­mil 15/09/1943.; 162 He­bi­bo­vić (Ju­so) Đul­sa 08/02/1943.; 163 He­jub (Mu­jo) Av­do 01/04/1943.; 164 He­jub (Mu­jo) Av­do 01/04/1943.; 165 He­jub (Ća­mil) Đe­na­na 02/01/1974.; 166 He­rić (Nu­ho) Baj­ro 25/01/1940.; 167 He­rić (Sal­ko) Ka­di­ra 01/04/1967.; 168 He­rić (Me­hmed) Sa­bit 05/06/1938.; 169 Ho­džić (Osman) Ha­va 25/05/1950.; 170 Ho­džić (Ša­ban) Ća­mil 01/01/1937.; 171 Hon­do (Adem) Bi­ra 29/05/1951.; 172 Hon­do (Der­viš) Ju­suf 18/03/1939.; 173 Hrnji­ca (Mu­min) Mej­ra 18/02/1958.; 174 Hrnji­ca (Ne­zir) Mu­ha­rem 20/03/1949.; 175 Hrnji­ca (Ha­lil) Sa­lih 25/05/1935.; 176 Hrnji­ca (Ne­zir) Uze­ir 04/07/1954.; 177 Hrnji­ca (Me­hmed) Du­lej­man 21/06/1933.; 178 Hu­sić (Uze­ir) Edi­na 12/03/1965.; 179 Ilić (Ili­ja) Vin­ko 15/04/1943.; 180 Ima­mo­vić (Fej­zo) Ha­mid 22/03/1930.; 181 Isla­mo­vić (Sej­fo) Rem­za 10/09/1957.; 182 Ivan­ko­vić (Pe­tar) Ivan­ka 25/06/1944.; 183 Ja­hić (Uze­jir) Der­vi­ša 08/06/1957.; 184 Ja­hić (Ibro) Ibra­him 01/11/1954.; 185 Ja­hić (Adem) Zu­hra 21/05/1953.; 186 Ja­zvin (Hu­so) Ali­ja 25/10/1935.; 187 Ja­zvin (Osman) Emša 30/04/1936.; 188 Je­le­ško­vić (Me­hmed) Ismet 10/05/1930.; 189 Ju­go­vić (Ab­dul­ha­mid) Ene­sa 18/02/1966.; 190 Ju­go­vić (Su­ljo) Ka­da 21/01/1935.; 191 Ju­kić (Bo­si­ljko) An­đa 09/09/1944.; 192 Ju­kić (Ta­di­ja) Je­la 04/11/1928.; 193 Ju­kić (Ivo) Ma­ri­ća 18/02/1942.; 194 Ju­rić (Mar­ko) Dra­gi­ća 23/04/1939.; 195 Ju­rić (Ivan) Ivi­ca 09/01/1926.; 196 Ju­rić (Ili­ja) Lju­bi­ca 04/01/1950.; 197 Ju­rić (Sto­jan) Stoj­ka 07/03/1935.; 198 Ju­rić (Ili­ja) Zla­tan 23/05/1943.; 199 Ju­suf­be­go­vić (Me­ho) Ne­zir 27/10/1934.; 200 Ka­dić (Asim) Ra­se­ma 08/03/1938.; 201 Ka­la­ba (Zul­fo) Sa­fa 12/06/1949.; 202 Ka­miš (Be­šir) Du­ran 21/11/1926.; 203 Ka­miš (Me­šan) Haj­ra 14/03/1953.; 204 Ka­miš (Adem) Mej­ra 06/05/1919.; 205 Ka­miš (Ra­do­van) Ne­ve­na 04/08/1958.; 206 Ka­ra­duz (Ahmet) Arif 14/04/1937.; 207 Ka­rić (Sa­lih) Sa­bi­ha 31/05/1932.; 208 Ka­rić (Fa­zlo) Ša­ha 28/04/1928.; 209 Kar­ke­lja (Ha­mid) Ha­ta 29/06/1948.; 210 Kar­ke­lja (Der­vo) Omer 16/02/1949.; 211 Kar­lo­vić (Lu­ka) Ana 13/07/1944.; 212 Kar­lu­šić (Slav­ko) Lji­lja­na 06/02/1971.; 213 Kar­lu­šić (Ma­te) Zo­ra 05/01/1940.; 214 Ka­šić (Omer) Hu­ma 06/04/1922.; 215 Ka­šić (Omer) Hu­ma 06/04/1922.; 216 Ka­šić (Ha­san) Mej­ra 15/10/1936.; 217 Ka­šić (Sal­ko) Omer 17/01/1928.; 218 Ke­rić (Ha­mid) Ahmet 24/02/1944.; 219 Ke­zo (Ša­ban) Dža­fer 12/08/1941.; 220 Ke­zo (Re­do) Fa­ta 28/06/1973.; 221 Ke­zo (Arif) Fe­rid 15/01/1934.; 222 Ke­zo (Ha­san) Ha­di­ra 04/11/1931.; 223 Ke­zo (Mu­min) Osman 11/02/1915.; 224 Ke­zo (Su­ljo) Ta­hir 22/01/1936.; 225 Ke­zo (Sa­lih) Zar­fa 16/04/1942.; 226 Ke­ško (Me­šan) Mej­ra 25/03/1920.; 227 Ke­ško (Me­šan) Mej­ra 25/03/1920.; 228 Ke­ško (Zaj­ko) Za­ri­fa 20/04/1951.; 229 Kne­že­vić (An­te) Ma­ra 25/04/1941.; 230 Ko­lar (Stje­pan) Ja­nja 27/01/1940.; 231 Ko­lo­vrat (Ivan) Mi­ra 23/09/1964.; 232 Ko­rić (Nu­han) Osman 04/01/1937.; 233 Ko­rić (Ibro) Ra­mi­za 30/07/1947.; 234 Ko­so (Be­go) Ru­vej­da 11/10/1951.; 235 Ko­va­če­vić (Av­do) Dža­fer 30/12/1938.; 236 Ko­va­če­vić (Be­nja­min) El­vi­ra 02/04/1968.; 237 Ko­va­če­vić (Me­ho) Mu­ni­ra 10/05/1925.; 238 Ko­va­čić (Še­rif) Še­fi­ka 02/06/1966.; 239 Ko­za­rić (Jo­zo) Da­ni­ća 22/01/1958.; 240 Ko­za­rić (Dra­go) Ja­sna 10/01/1951.; 241 Ko­zić (Be­čir) Emi­na 03/05/1939.; 242 Kre­šo (Ju­re) Ana 25/05/1939.; 243 Ku­lja­nin (Ra­de) To­dor 28/01/1926.; 244 Ku­lo­vac (Ivan) Zo­ra 25/05/1953.; 245 Ku­pu­si­ja (Me­ho) Edis 20/12/1988.; 246 Kur­tić (Ća­mil) Ha­ta 10/07/1945.; 247 Kur­to­vić (Fa­zlo) Fe­him 09/07/1947.; 248 Kur­to­vić (Fa­zlo) Fe­him 09/07/1947.; 249 Kur­to­vić (Der­vo) Ha­mi­da 24/11/1958.; 250 Ku­tin­čić (Ali­ja) Me­ho 14/05/1930.; 251 Lan­džo (Ne­zir) Fa­ta 22/03/1956.; 252 Lan­džo (Der­vo) Ka­da 22/04/1945.; 253 Lan­džo (Ahmet) Sal­ko 05/08/1915.; 254 La­po (Mu­jo) Aj­na 23/10/1935.; 255 La­po (Hu­so) Ab­du­lah 29/04/1952.; 256 La­po (Fa­zlo) Me­da 10/05/1932.; 257 La­po (Re­džo) Ra­hi­ma 01/02/1942.; 258 La­po (Ham­di­ja) Ze­di­na 06/04/1953.; 259 La­vić (Še­ćo) Anis 31/08/1989.; 260 La­vić (Mu­jo) Fa­ta 23/10/1923.; 261 La­vić (Ahmet) Hu­ri­ja 25/05/1969.; 262 La­vić (Osman) Me­ho 03/01/1927.; 263 La­vić (Ali­ja) Mun­ta 10/09/1949.; 264 La­vić (Ali­ja) Ne­dža 08/12/1926.; 265 Le­pa­ra (Ali­ja) Ja­smi­na 10/08/1957.; 266 Le­pa­ra (Mu­ha­med) Mu­ški­ja 10/10/1925.; 267 Le­pa­ra (Be­go) Sa­la 01/02/1927.; 268 Le­ti­ca (Me­ho) Mus­ta­fa 12/11/1935.; 269 Le­ti­ca (Me­ho) Mus­ta­fa 12/11/1935.; 270 Le­ti­ca (Me­ho) Mus­ta­fa 12/11/1935.; 271 Le­šo (Ibro) Ha­sna 11/02/1959.; 272 Li­va­ja (Pe­tar) An­to­ni­ja 06/06/1932.; 273 Li­va­ja (Pe­tar) An­to­ni­ja 06/06/1932.; 274 Li­va­ja (Ma­to) Mi­ra 04/07/1933.; 275 Lje­vo (Ša­ban) Ha­di­ja 15/06/1945.; 276 Lu­kić (Lu­ka) Stan­ko 28/08/1931.; 277 Ma­ca­no­vić (Ali­ja) Sa­de­ta 10/07/1945.; 278 Ma­ca­no­vić (Be­ćir) Ća­zim 05/11/1941.; 279 Ma­ca­no­vić (Ibra­him) Đul­sa 01/01/1942.; 280 Ma­cić (Sal­ko) Ahmet 25/03/1939.; 281 Ma­cić (Sal­ko) Aji­ša 18/03/1970.; 282 Ma­cić (Ibro) Emi­na 01/01/1935.; 283 Ma­cić (Ali­ja) Fa­ta 10/01/1928.; 284 Ma­cić (Arif) Ha­sni­ja 15/08/1948.; 285 Ma­cić (Ha­lil) Ha­ta 02/01/1925.; 286 Ma­cić (Ahmet) Hu­ma 06/05/1945.; 287 Ma­cić (Me­ho) Ha­ta 31/08/1956.; 288 Ma­cić (Ha­san) Ha­va 28/02/1945.; 289 Ma­cić (Ne­zir) Hu­ri­ja 01/03/1964.; 290 Ma­cić (Hu­so) Ibra­him 01/08/1933.; 291 Ma­cić (Ibro) Mu­ha­rem 07/01/1934.; 292 Ma­cić (Av­do) Sa­ja 20/07/1941.; 293 Ma­cić (Re­džO) Zul­fi­kar 25/02/1940.; 294 Ma­cić (Baj­ro) Še­fi­ka 05/09/1963.; 295 Ma­džak (Dže­vad) Na­dja 06/08/1993.; 296 Ma­džak (Ali­ja) Ze­di­na 29/10/1947.; 297 Ma­džak (Vej­sil) Še­rif 10/04/1943.; 298 Ma­ga­zi­no­vić (Mir­ko) Da­ni­ća 21/12/1922.; 299 Ma­kan (Mu­jo) Fa­ti­ma 01/05/1940.; 300 Ma­kan (Na­zif) Haj­ri­ja 07/02/1942.; 301 Ma­kan (Sal­ko) Me­da 02/12/1957.; 302 Ma­kan (Ibro) Ra­za 12/05/1951.; 303 Ma­kan (Sal­ko) Sa­lem 02/01/1931.; 304 Ma­kan (Osman) Sel­ma 06/02/1958.; 305 Ma­ksu­mić (Ha­lil) Me­ho 25/10/1938.; 306 Ma­ksu­mić (Ća­mil) Mir­sa­da 08/05/1962.; 307 Man­dić (An­dri­ja) Ru­ži­ca 22/06/1965.; 308 Man­džu­ka (Ha­ki­ja) Di­ka 16/02/1925.; 309 Man­gić (Him­zo) Mu­je­si­ra 02/09/1931.; 310 Man­gić (Ća­mil) Ra­bi­ja 19/07/1956.; 311 Ma­rić (Arif) Ismet 13/04/1939.; 312 Mar­ko­vić (Blaž) Iva 13/07/1950.; 313 Mar­ko­vić (Ivan) Ma­ri­na 19/09/1962.; 314 Mar­ko­vić (Vin­ko) Že­ljko 02/07/1934.; 315 Ma­sle­ša (Ahmet) Der­vo 18/12/1952.; 316 Ma­sle­ša (Akif) Ha­dži­ra 06/10/1957.; 317 Ma­sle­ša (Me­ho) Ze­hro 25/01/1944.; 318 Ma­sle­ša (Hu­so) Zi­ba 19/08/1957.; 319 Ma­sni­ca (Ra­miz) Admi­ra 12/01/1991.; 320 Ma­sni­ca (Še­rif) Za­hi­da 14/08/1954.; 321 Mat­ko­vić (Du­šan) Na­ta­li­ja 30/03/1933.; 322 Me­mić (Sma­jil) Emin 26/06/1928.; 323 Me­mić (Dža­fo) Ti­dža 22/03/1951.; 324 Me­zit (Đe­vad) Enes 15/10/1994.; 325 Me­zit (Đe­vad) Ja­smin 21/09/1990.; 326 Me­zit (Ša­ban) Me­hmed 04/03/1921.; 327 Me­zit (Sal­ko) Nu­ra 18/06/1958.; 328 Me­zit (Zaj­ko) Zi­ba 23/12/1940.; 329 Me­zit (Hu­so) Ša­ha 17/10/1942.; 330 Me­šu­kić (Sal­ko) Sal­ko 11/03/1926.; 331 Mi­jić (Ma­to) Jan­ko 20/06/1929.; 332 Mi­lje­vić (Ibro) Ali­ja 01/02/1929.; 333 Mi­lje­vić (Ibro) Emi­na 12/06/1967.; 334 Mi­lje­vić (Ju­nuz) Ha­dži­ra 15/05/1938.; 335 Mi­lje­vić (Ju­nuz) Ha­dži­ra 15/05/1938.; 336 Mi­lje­vić (Sa­lih) Mu­ni­ra 14/04/1972.; 337 Mi­lje­vić (Ra­mo) Mus­ta­fa 17/07/1932.; 338 Mra­vo­vić (Ali­ja) Ma­gbu­la 05/12/1932.; 339 Mrndžić (Mu­ho) Ibro 13/01/1929.; 340 Mu­hi­bić (Se­lim) Emi­na 10/09/1938.; 341 Mu­hi­bić (Še­rif) Mu­ški­ja 27/01/1942.; 342 Mu­ja­la (Ta­hir) Da­vud 10/06/1941.; 343 Mu­ja­la (Ve­hbi­ja) Fe­ri­da 05/09/1938.; 344 Mu­jan (Zej­na) Hu­ma 19/04/1950.; 345 Mu­jan (Ibro) Me­di­na 05/12/1913.; 346 Mu­jić (Vej­sil) Der­viš 02/06/1936.; 347 Mu­lić (Ali­ja) Asaf 07/10/1937.; 348 Mu­mi­no­vić (Se­lim) Mir­sa­da 02/08/1956.; 349 Mur­tić (Mu­rat) Mus­ta­fa 25/10/1946.; 350 Mus­ta­fi­ća (Sa­bri­ja) Na­zim 23/04/1944.; 351 Mus­ta­fić (Re­fik) Ami­ra 10/06/1957.; 352 Mus­ta­fić (Me­ho) Atif 05/01/1931.; 353 Mus­ta­fić (Abid) Bej­za 25/06/1926.; 354 Mus­ta­fić (Sal­ko) Me­hmed 08/01/1931.; 355 Mus­ta­fić (Ka­sim) Na­ida 03/08/1995.; 356 Mus­ta­fić (Sal­ko) Osman 24/12/1925.; 357 Mus­te­da­na­gić (Ha­si­ba) Ka­se­ma 01/12/1954.; 358 Mu­ša­no­vić (Re­šid) Aiša 22/08/1956.; 359 Mu­ša­no­vić (Sal­ko) Še­ri­fa 17/01/1964.; 360 Mu­ši­no­vić (Osman) Hu­ma 07/12/1964.; 361 Ne­fer (Zul­fo) Aziz 05/10/1939.; 362 Ne­fer (Ahmet) Der­vi­ša 13/05/1934.; 363 Ne­fer (Zul­fo) Omer 11/02/1942.; 364 Ne­fer (Me­hmed) Za­hi­da 18/09/1961.; 365 Ne­zi­re­vić (Mu­jo) Sa­ja 11/11/1940.; 366 Ne­zi­re­vić (Mu­jo) Zej­na 01/10/1951.; 367 Ne­zi­re­vić (Omer) Zej­na 22/04/1957.; 368 Ne­zi­ro­vić (Der­vo) Nu­ra 03/03/1941.; 369 Ne­zi­ro­vić (Mu­jo) Osman 28/05/1936.; 370 Ne­zić (Ali­ja) Me­ho 07/01/1945.; 371 Ni­ko­lić (Jo­zo) Je­le­na 10/03/1963.; 372 Ni­ko­lić (Mi­jo) Ka­te 04/11/1934.; 374 Ni­kšić (Ja­kov) Iva 21/05/1924.; 375 Ni­kšić (Ve­li­ja) Šem­sa 13/10/1939.; 376 No­va­lić (Hu­so) Ale­ma 03/01/1933.; 377 No­va­lić (Mu­min) Dže­ma­il 19/02/1950.; 378 No­va­lić (Omer) Emi­na 25/06/1933.; 379 No­va­lić (Der­vo) Hu­mi­ja 20/02/1939.; 380 No­va­lić (Ra­mo) Ka­di­ra 10/08/1934.; 381 No­va­lić (Baj­ro) Nu­ra 08/01/1926.; 382 No­va­lić (Ha­san) Omer 08/11/1938.; 383 No­va­lić (Osman) Ra­mo 20/08/1944.; 384 No­va­lić (Ab­du­lah) Zi­ja­da 26/11/1963.; 385 Nu­hić (Bi­ber) Ju­suf 25/03/1932.; 386 Ome­ri­ka (Mu­min) Sa­mi­ja 22/05/1969.; 387 Ome­ro­vić (Be­šir) Ra­ha 26/03/1919.; 388 Ome­ro­vić (Ahmet) Du­la 27/03/1954.; 389 Oroz (Vla­do) Kris­ti­na 10/09/1990.; 390 Pa­da­lo­vić (Ha­lil) Haj­ri­ja 07/06/1983.; 391 Pa­da­lo­vić (En­ver) De­mi­la 01/09/1959.; 392 Pa­jić (Me­ho) Aji­ša 10/11/1952.; 393 Pa­jić (Arif) Fa­ti­ma 04/10/1954.; 394 Pa­jić (Sa­lih) Si­di­ka 02/05/1933.; 395 Pan­dža (Ju­nuz) Azra 19/11/1968.; 396 Pan­dža (Ru­ža) Zvo­ni­mir 18/09/1939.; 397 Pa­vlo­vić (Šce­po) Zor­ka 21/01/1925.; 398 Pa­ča­riz (Ha­lil) Dže­hva 28/10/1936.; 399 Pa­ča­riz (Mu­jo) Ha­ta 17/08/1961.; 400 Pa­ča­riz (Osman) Mu­rat 27/05/1974.; 401 Pe­kić (Dra­gan) Alen 22/12/1992.; 402 Per­va (Ibra­him) Fa­ti­ma 01/06/1926.; 403 Pi­juk (Baj­ro) Adem 10/12/1939.; 404 Pi­njcić (Ale­ksan­dar) Ka­ta­ri­na 15/01/1960.; 405 Pin­tol (Sal­ko) Isme­ta 19/04/1969.; 406 Pin­tol (Ibro) Zlat­ka 02/01/1931.; 407 Pi­pli­ca (Pet­ko) An­đa 27/07/1946.; 408 Pi­pli­ca (Ma­to) Ši­mun 31/07/1932.; 409 Pi­pli­ca (Ili­ja) Šte­fi­ca 10/11/1948.; 410 Pi­ri­ja (Še­rif) Fa­ta 21/03/1948.; 411 Pi­ri­ja (Mu­rat) Ibra­him 08/05/1940.; 412 Pir­kić (Mu­min) Za­hi­da 22/11/1949.; 413 Plos­kić (Ahmet) Zu­lej­ha 01/01/1953.; 414 Po­brić (Av­do) Ple­ma 15/08/1925.; 415 Po­kvić (Ali­ja) Fa­ti­ma 09/10/1950.; 416 Po­kvić (Ali­ja) Fa­ti­ma 09/10/1950.; 417 Po­tur (Su­ljo) Ša­ban 20/10/1937.; 418 Po­tu­ro­vić (Be­ćo) Ha­dži­ra 10/08/1934.; 419 Po­tu­ro­vić (Be­kri­ja) Še­fi­ka 19/06/1942.; 420 Prev­ljak (Mu­jo) Fa­ti­ma 04/08/1952.; 421 Pri­bi­nja (Edin) Amil 23/04/1991.; 422 Ra­dma­nić (Adem) Ali­ja 02/01/1933.; 423 Ra­dma­nić (Zul­fo) Zej­na 01/08/1932.; 424 Ra­doš (Pe­ro) Iv­ka 25/06/1936.; 425 Ra­guž (Ni­ko­la) Sto­ja 01/12/1912.; 426 Ra­hić (Mu­jo) Mun­ta 05/09/1919.; 427 Ra­ić (Stan­ko) So­fi­ja 12/09/1941.; 428 Ra­ić (Ja­kov) Ka­ta­ri­na 19/12/1934.; 429 Ra­jić (Lu­ka) Pe­tar 02/05/1934.; 430 Ra­ko (An­to) An­đa 29/01/1942.; 431 Ra­mić (Agan) Emin 03/08/1931.; 432 Ra­mić (Hu­so) Emša 12/10/1940.; 433 Ra­mić (Ali­ja) Mej­ra 06/11/1967.; 434 Re­džić (Zul­fo) Be­ćir 03/06/1921.; 435 Re­džić (Ća­mil) Ra­se­ma 04/04/1927.; 436 Re­džić (Vu­ka­šIn) Ve­sna 12/07/1956.; 437 Re­džić (Sa­fet) Zla­ta 01/04/1965.; 438 Ri­bić (Ha­san) Ab­du­se­lam 21/09/1925.; 439 Ri­bić (Mu­jo) Me­li­ha 23/04/1954.; 440 Ri­zvić (Sej­fo) Esma 20/09/1971.; 441 Sa­li­ho­vić (Fa­zlo) Me­di­na 21/01/1934.; 442 Sa­li­ho­vić (Adem) Me­ho 12/08/1945.; 443 Sal­čin (Ju­re) Lju­ba 06/12/1947.; 444 Sal­čin (Pa­šan) Sev­da 10/01/1932.; 445 Sa­raj­lić (Av­do) Ahmet 07/08/1931.; 446 Sa­raj­lić (Su­lej­man) Me­hmed 01/02/1934.; 447 Se­li­mo­vić (Hu­so) Se­na­da 04/01/1971.; 448 Ske­ho (Ju­so) Abid 17/06/1947.; 449 Sma­jil­ho­džić (Baj­ro) Ka­de­mli­ja 04/05/1940.; 450 Sma­jić (Emin) Emi­na 31/01/1993.; 451 Sma­jić (Me­šan) Mu­ho 06/04/1926.; 452 Sma­jić (Me­šan) Ra­mo 01/04/1930.; 453 Sma­jić (Osman) Ća­mil 05/02/1928.; 454 Sma­jić (Mu­jo) Du­la 26/10/1939.; 455 So­fić (Mu­šan) Mus­ta­fa 11/03/1945.; 456 Spa­hić (Atif) Va­hi­da 26/06/1964.; 457 Sta­nić (Mar­ko) Dra­gi­ca 27/12/1950.; 458 Sta­nić (Mar­jan) Ru­ža 03/02/1936.; 459 Ste­nek (Kar­lo) Mi­ro­slav 29/03/1942.; 460 Stje­pa­no­vić (Ma­to) Ja­nja 24/09/1931.; 461 Su­ba­šić (Ra­mo) In­di­ra 02/03/1984.; 462 Su­ba­šić (Ali­ja) Sa­bi­ra 01/09/1963.; 463 Sul­ta­nić (Mu­jo) De­hva 02/05/1930.; 464 Ta­bak (Me­ho) Bi­ba 20/07/1950.; 465 Ta­hi­ro­vić (Esad) Na­da 20/12/1990.; 466 Ta­ta­ra­gić (Omer) Dže­mi­la 07/01/1934.; 467 Te­le­to­vić (Hu­so) Nu­sre­ta 03/08/1954.; 468 Ti­njak (Se­lim) Ibro 07/02/1928.; 469 Ti­njak (Osman) Na­zif 20/07/1952.; 470 Ti­njak (Re­džO) Ra­ha 08/05/1955.; 471 Ti­njak (Osman) Zej­na 20/09/1943.; 472 Ti­njak (Osman) Še­co 17/01/1935.; 473 Ti­ro (Ibro) Fa­ti­ma 12/07/1945.; 474 To­do­ro­vić (Jo­vo) Ra­doj­ka 10/04/1919.; 475 To­mić (Mar­ko) Je­le­na 13/11/1939.; 476 To­mić (Jo­zo) Ve­ra 20/03/1929.; 477 To­mić (Ju­re) Zor­ka 08/09/1920.; 478 To­pa­lo­vić (Me­hmed) Be­hi­ja 21/01/1961.; 479 To­pa­lo­vić (Će­rim) Ha­mi­da 19/12/1951.; 480 Treš­njo (Hu­so) Zi­ka 02/01/1936.; 481 Trnka (Der­vo) Šev­ki­ja 20/12/1933.; 482 Tu­ca­ko­vić (Sa­fet) Mir­sa­da 10/05/1966.; 483 Tu­fe­kdži­ja (Du­la­ga) Na­zi­fa 16/10/1963.; 484 Tu­kić (Me­hmed) Sma­il 13/09/1948.; 485 Tu­ljo (Ja­njko) Ka­ta 26/02/1921.; 486 Tur­ko­vić (Me­hmed) Ali­ja 15/10/1933.; 487 Ušto (Ju­suf) Ha­dži­ra 20/09/1951.; 488 Ušto (Abid) Ha­san 08/04/1924.; 489 Va­trić (Mu­ha­rem) Mu­ni­ra 26/03/1929.; 490 Ve­ljko­vić (Zaj­ko) Ha­ta 07/06/1949.; 491 Ve­ljko­vić (Mu­jo) Omer 11/04/1940.; 492 Vi­da­čko­vić (Pe­tar) Stoj­ka 18/08/1937.; 493 Vi­la (Hu­sref) Ta­hir 28/04/1996.; 494 Vo­lo­der (Šev­ko) Adi­sa 06/05/1968.; 495 Vrtić (Der­vo) Pa­šo 01/01/1946.; 496 Vu­ji­će­vić (Ra­fo) Bo­si­ljko 03/05/1936.; 497 Vu­ji­će­vić (Stje­po) Ta­de 05/12/1949.; 498 Za­hi­ro­vić (Osman) Iza 12/07/1923.; 499 Za­hi­ro­vić (Asim) Mi­na 18/04/1952.; 500 Za­li­hić (Ra­mo) Mal­ka 01/12/1921.; 501 Za­lup (Mu­jo) Fa­hi­da 15/03/1925.; 502 Za­lup (Ahmo) Fa­dil 25/10/1933.; 503 Za­te­ga (Vej­sil) Der­vi­ša 26/05/1965.; 504 Za­te­ga (Mu­jo) Ra­mo 10/03/1928.; 505 Ze­bić (Šće­po) Ana 09/11/1931.; 506 Zu­kić (Ali­ja) Ha­va 15/05/1940.; 507 Zu­kić (Sal­ko) Za­hi­da 16/10/1958.; 508 Ša­hbe­go­vić (Ismet) Na­di­ja 22/04/1940.; 509 Ša­hi­no­vić (Osman) Ene­sa 30/06/1967.; 510 Ša­hi­no­vić (Ali­ja) Ha­dži­ra 15/01/1929.; 511 Ša­hi­no­vić (Ibri­šim) Sal­ko 15/02/1940.; 512 Ša­hić (Ibro) Ha­mi­da 03/09/1950.; 513 Ša­hić (Hu­so) Hu­sni­ja 02/01/1935.; 514 Ša­šić (Baj­ro) Fa­ti­ma 14/01/1938.; 515 Ša­šić (Arif) Mu­ne­ve­ra 20/10/1951.; 516 Še­hić (Đu­la­ga) Ahmet 20/02/1931.; 517 Še­či­bo­vić (Ab­du­lah-Ka­dir) Nev­ze­ta 28/07/1939.; 518 Ši­mu­no­vić (Jo­zo) Zden­ka 13/04/1948.; 519 Ši­ni­ko­vić (Šce­pan) Go­spa­va 13/08/1930.; 520 Ši­šić (Ibro) Ra­bi­ja 13/01/1938.; 521 Šlji­vo (Ahmet) Fa­di­la 15/04/1966.; 522 Šlji­vo (Mu­min) Ha­ti­dža 26/07/1940.; 523 Šo­ljić (Ša­ban) Izet 15/01/1941.; 524 Šo­ljić (Ali­ja) Se­na­da 24/12/1961.; 525 Šo­ljić (Ra­mo) Ze­mi­na 18/07/1960.; 526 Šo­ro (Mu­min) Hu­ma 12/06/1962.; 527 Šo­ro (Zaj­ko) Nu­ra 13/03/1942.; 528 Šo­to (Ša­ćir) Mu­ni­ra 16/01/1957.; 529 Šo­to (Re­džo) Ra­sim 06/07/1949.; 530 Špa­go (Hu­so) Ali­ja 15/03/1927.; 531 Špa­go (Av­do) Ha­dži­ra 10/12/1938.; 532 Špa­go (Enid) Lej­la 17/09/1991.; 533 Špa­go (Vej­sil) Se­di­ka 28/11/1952.; 534 Špa­go (Sa­lih) Šem­sa 22/02/1923.; 535 Šunj (Hu­so) Emi­na 05/07/1948.; 536 Šu­nje (Sal­ko) Amra 04/04/1962.; 537 Šur­ko­vić (Hu­so) Aj­ku­na 06/06/1944.; 538 Šur­ko­vić (Ali­ja) Šev­ko 05/06/1929.; 539 Ži­ko (Su­ljo) Be­ćir 05/09/1930.; 540 Ži­lić (Ma­to) Dra­gi­ca 22/07/1933.; 541 Ži­lić (Ma­to) Je­la 12/11/1924.; 542 Ži­lić (Mar­ko) Lo­vren­ka 23/11/1961.; 543 Ži­lić (To­ma) Ru­ža 25/02/1930.; 544 Ća­tić (Ali­ja) Ne­dža 13/04/1947.; 545 Ći­bo (Osman) Me­vli­da 25/11/1966.; 546 Ći­bo (Du­ran) Ne­dža 10/05/1933.; 547 Ći­bo (Arif) Sel­ver 18/07/1946.; 548 Ći­šo (Fer­hat) Fa­ti­ma 27/08/1957.; 549 Ći­šo (Ibro) Ha­lil 25/02/1936.; 550 Ći­šo (Hu­so) Mu­jo 05/08/1923.; 551 Ći­šo (Sal­ko) Sal­ko 17/05/1943.; 552 Ćo­ja (An­dri­ja) Dra­gi­ća 05/09/1939.; 553 Ćo­rić (Omer) Ša­ha 08/03/1946.; 554 Ćo­sić (Vej­sil) Mel­ca 15/12/1937.; 555 Ću­kas (Mu­šan) Zej­na 10/11/1930.; 556 Ća­jić (Ahmet) Sa­ima 01/05/1935.; 557 Ća­jić (Ra­mo) Se­lim 10/03/1937.; 558 Čoh­ko­vić (Ve­hbi­ja) Fi­kre­ta 23/10/1963.; 559 Čo­la­ko­vić (Me­ho) Se­lim 29/11/1931.; 560 Čo­lić (Osman) In­di­ra 11/10/1961.; 561 Čo­lić (Sal­ko) Sa­fi­ja 30/05/1929.; 562 Čo­lić (Sal­ko) Sa­fi­ja 30/05/1929.; 563 Čo­ma­ga (Me­ho) Emi­na 06/01/1933.; 564 Čo­ma­ga (Mu­jo) Fa­ta 08/09/1955.; 565 Čo­mor (Du­ran) Nu­ri­ja 28/06/1934.; 566 Čo­pra (Hu­so) Ha­san 02/12/1928.; 567 Čor­da­šić (Ju­raj) Mi­ro­slav 17/01/1944.; 568 Ču­kas (Ibro) Ha­va 08/05/1958.; 569 Čus­to­vić (Mu­rat) Ni­jaz 09/09/1943.; 570 Đi­ver (Be­ćo) Av­do 18/02/1951.; 571 Đo­kić (Vu­kan) Na­da 17/10/1951.; 572 Đo­no (Omer) Ra­mo 08/03/1937.

 

Samo registrirani korisnici mogu dodati komentar.